KS har over tid arbeidet for økt grad av digitalisering innenfor plan-, bygg- og geodataområdet. Dette har vært utført i nært samarbeid med offentlige aktører i sektoren og utstrakt dialog med kommuner og leverandører av ulike fagsystemer.

KS' Fiks-plattform er tilrettelagt for å understøtte dette arbeidet. Leverandørenes løsninger er i stor grad på plass. Utfordringen er å sikre at kommuner og næringslivsaktører tar de nye digitale løsningene i bruk.

Gjennom dette prosjektet ønsker KS og Direktoratet for byggkvalitet å utarbeide presentasjoner og veiledningsmateriell som reduserer kommunenes terskel for å anskaffe og ta i bruk de nye digitale løsningene.

KS og DIBK har samarbeidet om å lage et veiledningsmateriell som kan brukes for å sikre tilstrekkelig kompetanse om den digitale prosessen, slik at bekymringer blir redusert og at fagansvarlige blir pådrivere for digitalisering i kommunene for å øke hastigheten med implementering.

Veiledningsmateriellet for eByggesak (følg lenka til pdf)