Verktøykassen tar utgangspunkt i brukerbehov og skal hjelpe kommunene å oppnå visjonen for plan- og byggesaksområdet slik denne er formulert i KS' "Visjon, ambisjon og strategi - Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata" og "ByggNett-strategien" til DiBK.

Verktøykassen bygger på og henviser til Samveis.no, Prosjektveiviseren, Anskaffelser.no og andre offentlige metoder og verktøy som allerede eksisterer.

Verktøykassen har to hovedmålgrupper – kommuner og systemleverandører. Den er inndelt i 4 «rom»:

  1. «Veiviser for omstilling» gir nyttige råd og veiledning for hvordan kommunene kan legge opp den interne prosessen med utvikling av nye tjenester, overgang til nye måter å arbeide på og anskaffelse av nye digitale verktøy. Veiviseren følger strukturen til Prosjektveiviseren – Konsept, Planlegge, Gjennomføre, Avslutte og Realisere. Veiviseren vil peke på relevante verktøy underveis i omstillingsprosessen.

  2. «Verktøy» inneholder relevante verktøy som kommuner og systemleverandører kan støtte seg til i omstillingsarbeidet uavhengig av hvor i endringsprosessen kommunen er. Med verktøy menes kravdokumenter, standard grensesnitt, gevinstverktøy, dokumentasjon av statlige og kommunale fellestjenester, IKT-arkitektur, personas, brukerreiser og prosessmodeller for å nevne noen av verktøyene.

  3. «Mål og styringsdokumenter» gir tilgang til sentrale styringsdokumenter som ligger til grunn for omstillingsarbeidet i regi av KS, de statlige samarbeidspartene og deltakende kommuner.

  4. «Prosjekter» informerer om relevante prosjekter som har bidratt til utvikling av «verktøykasse plan, bygg og geodata». Kommuner og systemleverandører kan sette seg inn i og gjenbruke materiell og dokumentasjon som er utarbeidet underveis i de nasjonale prosjektene.