ePlanSak er en produktspesifikasjon som kommunene kan benytte når de skal digitalisere planprosessen og anskaffe nytt fagsystem/sakstøtte for saksbehandling av planforslag fram til vedtak. Produktspesifikasjonen setter krav til et fagsystem/sakstøtte for kommunal saksbehandling av planforslag fram til vedtak, steg 1-4 i verdikjeden under.

Les mer om ePlansak i KS' verktøykasse

eByggeSak er en produktspesifikasjon som kommunene kan benytte når de skal digitalisere byggesaksområdet og anskaffe nytt fagsystem/sakstøtte for byggesaksbehandling. Produkt-spesifikasjonen setter krav til kommunale fagsystem/sakstøtte for byggesaksbehandling, steg 7 i verdikjeden under.

Les mer om eByggesak i KS' verktøykasse

Kravene er utformet slik at de kan benyttes ved anskaffelse av slike løsninger i markedet. Produktspesifikasjonen samordner behov som er kartlagt i kommunene. Den er utviklet av KS i samarbeid med KMD, DiBK, Kartverket, fagressurser fra flere kommuner og innleide konsulenter. Hensikten har vært å:

  • Styrke kommunene som bestillere
  • Bidra til hyllevare og «skyløsninger» i markedet
  • Tilrettelegge for likere saksbehandling
  • Felles informasjonsmodell som sikrer gjenbruk av data i hele verdikjeden

Når det gjelder ePlanSak ønsker vi å videreutvikle produktspesifikasjonen i dialog med 1-2 pilotkommuner som planlegger en anskaffelse, KMD og markedet. Det er derfor ønskelig at interesserte kommuner, evt systemleverandører tar kontakt med KS for nærmere avtale om pilotering.

KS har sammen med KMD som målsetting at ePlanSak og nye nasjonale rammebetingelser for plandata samordnes mot felles mål. Dette betyr at produktspesifikasjonen må videreutvikles basert på resultater fra pågående standardiseringsarbeider i regi av KMD som:

  • Nye krav til reguleringsplaner som omhandler volumer og digitale reguleringsbestemmelser
  • Ny datamodell som ivaretar både plankartet, volumer og bestemmelsene
  • Ny nasjonal produktspesifikasjon for planregister, se langsiktig mål i ePlanSak 1.0

ePlanSak 1.0 beskriver også et langsiktig mål for kommunale planregistre i kapittel 3. Prosjektgruppen har ønsket å henlede oppmerksomheten mot behovet for nye løsninger i kommunene som er bedre tilrettelagt for innsyn og selvbetjening, for eksempel i private byggesøknadsløsninger der målet er at søker kan støtte seg til blant annet «mulighetsrom» når tiltaket skal utformes og plasseres i tråd med gjeldende regulering. KS vurderer behovet for en egen produktspesifikasjon som kan støtte kommunene ved anskaffelse av kommunalt planregister og ønsker kontakt med kommuner som planlegger slik anskaffelse.