For deg som er personvernombud i kommunen.

I denne videleksjonen vil du få innblikk i sentrale begreper og formuleringer som brukes i personvern og informasjonssikehetsarbeid.

 • Introduksjon til videoleksjonene

  Denne videoen gir en introduksjon til videoleksjonene. Her ser vi også på hvordan videoleksjonene henger sammen, og gir noen tips og råd til hva du bør gjøre etter at du har sett selve videoene. Start gjerne med å se denne videoen først.

   

 • Sentrale begreper

  Personvernforordningen bruker en del begreper som er viktig å kjenne til. Disse begrepene brukes også i videoleksjonene, så det kan være lurt å se over denne leksjonen før du ser de andre.

   

 • Personvernprinsippene

  Personvernprinsippene utgjør grunnmuren i personvernforordningen. Behandlingsansvarlig må sikre at alle prinsippene følges, og de må kunne påvise at prinsippene overholdes. I videoleksjonen gjennomgår vi de seks personvernprinsippene.

   

 • Behandlingsprotokoll

  Alle skoler må oversikt over alle sine behandlinger, og den oversikten finner vi i behandlingsprotokollen. I denne videoleksjonen gjennomgår hva en protokoll må inneholde, og hva den bør inneholde.

   

  Oppgaver

  Sjekk om alle behandlingene som gjennomføres på skolen er oppført i behandlingsprotokoll. Dersom ikke skolen har en egen protokoll, så kan skolens behandlinger være oppført i kommunens samlede protokoll.

  Treningsportalen

  Lenkeblokk Icon Behandling
 • Databehandlere og databehandleravtale

  Skolene har mange skolesystemer og digitale læremidler som involverer databehandlere. I denne leksjonen gjennomgår vi bruken av databehandlere og databehandleravtaler.

   

  Oppgaver

  • Har skolen oversikt over alle databehandlere de bruker i dag? Ta for deg kommunens behandlingsprotokoll (som viser alle kommunens behandlinger). Er alle behandlingene som gjennomføres på skolen registrert i protokollen, og står det hvem som er databehandler (der det er aktuelt)?
  • Ta for deg den siste anskaffelsen kommunen gjorde for et skolesystem. Hvordan sikret skolen at databehandleren stilte tilstrekkelige garantier?

  Treningsportalen

  Lenkeblokk Icon Leverandører Lenkeblokk Icon Databehandlers garantier Lenkeblokk Icon Tvilsom databehandleravtale Lenkeblokk Icon Underleverandør
 • Rettslige grunnlag

  Alle behandlinger må ha gyldige rettslige grunnlag. Uten et gyldig rettslig grunnlag er behandlingen ulovlig. I videoleksjonen gjennomgår vi de seks rettslige grunnlagene.

   

  Oppgaver

  • Sjekk hvilke rettslige grunnlag skolen bruker for sine digitale læremidler
  • Sjekk hvilke behandlinger som bruker samtykke som rettslig grunnlag, og diskuter om det er det beste grunnlaget
  • Diskuter om skolen har kameraovervåking og hvordan dette er begrunnet og innført

  Treningsportalen

  Lenkeblokk Icon Behandlingsgrunnlag Lenkeblokk Icon Fullmakt Lenkeblokk Icon Samtykke Lenkeblokk Icon Skoleforestillinger Lenkeblokk Icon Skytjenester
 • Informasjon til de registrerte

  En av rettighetene til de registrerte er retten til å bli informert. Behandlingsansvarlig må sikre at de gir god og åpen informasjon om sine behandlinger. I videoleksjonen ser vi på hva som ligger i informasjonskravet.

   

  Oppgaver

  • Gjennomgå informasjonen som gis til de registrerte; er den tilstrekkelig?
  • Diskuter om informasjonen er lett forståelig og tilpasset elevene som målgruppe?
  • Diskuter om elever og foresatte kan informeres i større grad

  Treningsportalen

  Lenkeblokk Icon Rett til informasjon Lenkeblokk Icon Informasjon til de registrerte
 • Innebygd personvern

  Behandlingsansvarlig har en lovpålagt plikt til å sikre innebygd personvern i sine systemer og tjenester. I videoleksjonen utforsker vi hva denne plikten innebærer, og vi belyser innebygd personvern med noen eksempler.

   

   

 • Internkontroll

  Alle offentlige virksomheter skal ha internkontrollsystemer, også innenfor informasjonssikkerhets- og personvernområdet. I videoleksjonen gjennomgår vi internkontroll og styringssystem for informasjonssikkerhet.

   

  Oppgaver

  • Sjekk hva som er status på internkontrollarbeidet i kommunen. Har kommunen et styringssystem for informasjonssikkerhet?
  • Er reglene i styringssystemet kjent for de ansatte på skolen? Hvis ikke, hva bør gjøres?
  • Hva er reglene for bruk av passord? Står det når sterk autentisering er påkrevd?

  Treningsportalen

  Lenkeblokk Icon Lovkravet Lenkeblokk Icon Standard Lenkeblokk Icon Tre deler Lenkeblokk Icon Valgfriheten
 • Personopplysningssikkerhet

  Personopplysningssikkerhet er informasjonssikkerhet på personopplysninger. Behandlingsansvarlig må sørge for at de har tilstrekkelig personopplysningssikkerhet i alle sine behandlinger. I videoleksjonen gjennomgår vi hva som ligger i personopplysningssikkerhet.

   

 • Brudd på personopplysningssikkerhet

  Personopplysninger på avveie er et eksempel på brudd på personopplysningssikkerheten. Hvis en skole opplever et sikkerhetsbrudd, hva må de gjøre? I videoleksjonen gjennomgår vi reglene for varsling til Datatilsynet og til de registrerte.

   

 • Rett til innsyn

  De registrerte har rett til innsyn i sine egne personopplysninger. I videoleksjonen gjennomgår vi hvordan skoler på best mulig måte kan legge til rette for utøvelse av denne rettigheten, og hvordan de bør håndtere innsynskrav.

   

  Oppgaver

  • Hvordan har skolen/kommunen lagt til rette for innsynsbegjæringer i dag? Hvordan sikrer skolen identiteten til personen som begjærer innsyn?
  • Diskuter internt hvordan skolen på best mulig måte kan legge til rette for at de registrerte kan utøve sin innsynsrett.

  Treningsportalen

  Lenkeblokk Icon Rett til innsyn Lenkeblokk Icon Innsyn i LMS
 • Risikovurdering av personopplysningssikkerheten

  Risikovurderinger er svært viktig å gjennomføre, og en av de meste effektive måtene å demonstrere at behandlingsansvarlig har kontroll på personopplysningssikkerheten. Skoler må også gjennomføre risikovurderinger av sine systemer. I videoleksjonen ser vi på hvordan risikovurderinger kan gjennomføres.

  Vi gjør oppmerksom på at sannsynlighet og konsekvens har feil plassering i risikomatrisen. Eksemplet i videoleksjonen tar utgangspunkt i at sannsynlighet vises vannrett og konsekvens loddrett. 

   

 • Vurdering av personvernkonsekvenser

  Vurdering av personvernkonsekvenser er også en risikovurdering som må gjøres der risikoen for de registrerte vurderes som høy. Alle skoler har behandlinger som medfører at de må gjøre vurdering av personvernkonsekvenser. I videoleksjonen ser vi på hvordan slike vurderinger kan gjennomføres, og i hvilke tilfeller de må gjennomføres.