Det kan være vanskelig å holde oversikt over hvilke vurderinger som må gjøres før en ny digital
tjeneste tas i bruk. Å ta i bruk en digital tjeneste som behandler personopplysninger i opplæringen med
elever, stiller en rekke krav til hvilke vurderinger skolen må gjennomføre før tjenesten kan benyttes. Å skape en felles forståelse for hva som må gjøres, og av hvem, er en viktig forutsetning for å lykkes.

Når må jeg gjennomføre hva?

SkoleSecs veiviser viser hvilke vurderinger som må gjøres for å ta i bruk en digital tjeneste i opplæringen.
Det må blant annet gjennomføres risiko- og sårbarhetsvurdering, vurdering av personvern-konsekvenser
og det må inngås databehandleravtaler. I veiviseren får du veiledning og ressurser til å gjennomføre hver
enkelt vurdering.

- Barn er i personopplysningsloven definert som en sårbar gruppe som trenger ekstra beskyttelse. Derfor
er det viktig at tjenester som tas i bruk opplæringen med elever er skikkelig vurdert før de tas i bruk.
Vurderingene kan være omfattende, men er en forutsetning for å sikre at tjenesten er trygg, sier
Christian Sørbye Larsen, prosjektleder i SkoleSec.

Hvem kan jeg snakke med?

SkoleSec anbefaler å gjøre seg kjent med hvem som har ansvar for hva i egen kommune. Finn ut hvem
som er personvernombud og hvem som har det tekniske og organisatoriske ansvaret for digitale
tjenester i din kommune. Rådfør deg med personvernombudet, IKT-ansvarlig eller den på skolen som
har et særlig ansvar for personvern og informasjonssikkerhet før du setter i gang.

Felles forståelse som utgangspunkt for godt samarbeid

- Det er krevende å gjennomføre alle vurderingene. Det viktigste rådet vi kan gi er derfor å samarbeide
med andre. En veiviser kan være et godt sted å starte for å skap en felles forståelse av hva som må gjøres.
Felles forståelse er avgjørende for godt samarbeid, sier Christian Sørbye Larsen.

Hva må jeg gjøre før jeg kan ta i bruk en ny digital tjeneste?

Veiviseren, og tilhørende ressurser, er tilgjengelig på SkoleSec sine sider