På kort sikt er å målet å stille verktøy og ressurs til disposisjon slik at kommunene kan gjennomgå de læringsressurser og samhandlingsløsninger som i dag brukes mest. På lengre sikt skal SkoleSec bidra til at vi får en mer samordnet sektor i samspill med andre sentrale ressursmiljøer og leverandørmarkedet. Prosjektet vil også se på muligheter for forenkling og forbedring av personvernverns- og informasjonssikkerhetsprosesser i anskaffelse og implementering av nye fremtidige digitale tjenester i skolen»

Prosjektet SkoleSec vil:

  • legge til rette for at like utfordringer kan løses likt. Det er uklok bruk av ressurser at samme oppgaver løses likt mange ganger.
  • ta i bruk verktøy og plattformer som alle kommuner kan få tilgang til, hente og dele egne ressurser
  • øke kompetansen gjennom strategiske nettverk og bedre delingspraksis slik at best mulig rutiner etableres i hele sektoren.

En viktig målsetning med forprosjektet er å få etablert en struktur for samarbeid og samordning med utdanningsmyndigheter og andre nasjonale aktører.

Prosjektet vil også se på muligheter for forenkling og forbedring av personvernverns- og informasjonssikkerhetsprosesser i anskaffelse og implementering av fremtidige digitale tjenester i skolen.

Organisering

SkoleSec ble initiert og startet av KS som et forprosjekt våren 2020. Fra mai 2020 har KS engasjert en prosjektleder fra kommunesektoren som sammen med ressurser i KS har startet prosessen mot prosjektets målsetninger. Prosjektets foreløpige mandat og prosjektskisse har vært forelagt og forankret i KS’ Digitaliseringsutvalg og KOMMIt-råd for innspill og tilslutning. For å komme raskt i gang og få på plass leveranser er det etablert en egen «TaskForce» gruppe med bidragsytere fra kommunesektoren. Gruppen er bredt sammensatt, både faglig, sektorvis og geografisk. SkoleSec har videre fått tilsagn om støtte fra utdanningsdirektoratet.