Fra før har Norsk Helsenett SF inngått segmentavtale for helse- og omsorgssektoren. Hver enkelt kommune og fylkeskommune skal slippe å ha direkte dialog med Skatteetaten om tilganger og avtaler.

Den nylig inngåtte segmentavtalen mellom KS og Skatteetaten innebærer et formalisert samarbeid om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Skatteetatens registre, i første omgang Folkeregisteret. Dette betyr at KS skal være segmentansvarlig på vegne av kommuner og fylkeskommuner overfor Skatteetaten. Kommunale helse- og omsorgstjenester må forholde seg til Norsk Helsenett SF.

Segmentansvaravtalen

Bedre for brukerne

-Målet er å få bedre tjenester for våre felles brukere både på statlig og kommunal side. Ansvaret KS får gjennom avtalen vil også gi kommunesektoren bedre tilgang til opplysninger fra Skatteetaten for å kunne utvikle nye digitale tjenester. I tillegg vil vi få en sterkere stemme i arbeidet med å påvirke lover og regler for å legge til rette for digitalisering, sier direktør i KS Lasse Hansen.

Enklere tilgang på opplysninger

-Dette er et viktig steg for at samfunnet skal få mer verdi ut av Skatteetatens data og vi ser frem til å knytte KS enda tettere til oss, både operativt og i styringen av folkeregisteret som en nasjonal felleskomponent. Vi har jobbet lenge for å få på plass denne avtalen, og jeg gleder meg til samarbeidet og gevinstene dette vil gi for den enkelte kommune og deres innbyggerne, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

KS får i samarbeid med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett for helsesektoren ansvar for å samordne kommunal sektors bruk av folkeregisteropplysninger. KS skal ivareta kommuner og fylkeskommuners interesser overfor Skatteetaten. Kommuner og fylkeskommuner får enklere tilgang på folkeregisteropplysninger ved at de slipper dialog og avtaleinngåelse med Skatteetaten. KS skal også forvalte tillatelser for tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret.

Tar hånd om tekniske og juridiske spørsmål

Gjennom segmentansvarsavtalen vil det være KS som på sikt har 1. linje brukerstøtte og faglig veiledning for kommunal sektor, og det er også KS som vil besvare tekniske, juridiske og faglige spørsmål. Unntatt fra dette er helse- og omsorgssektoren i kommunene: Norsk Helsenett SF vil være distributør på dette området, og helsevirksomheter må benytte Norsk Helsenetts Persontjeneste. Uten samordning gjennom KS og Norsk Helsenett, vil hver enkelt kommune og fylkeskommune måtte ha dialog og avtaler med Skatteetaten hver for seg.

Utvikle nye tjenester

Segmentansvarligrollen legger grunnlaget for at KS kan utvikle Fiks folkeregister og tilby denne tjenesten gjennom Fiks-plattformen til alle kommuner og fylkeskommuner. Gjennom Fiks folkeregister vil kommunal sektor får tilgang til tjenester fra det moderniserte Folkeregisteret. Fiks Folkeregister er en speiling av Folkeregisteret med maskinelle og manuelle tjenester for uttrekk, oppslag og hendelseslister. For eksempel kan en kommune få opplysninger om alle som skal begynne i 1. klasse, alle nyfødte i kommunen, alle tilflyttere for en gitt periode osv. På Landstinget i februar ga politisk ledelse i kommuner og fylkeskommuner KS en tydelig rolle i arbeidet med digitalisering av kommunal sektor, der det å være kommunal sektors representant overfor staten er en av oppgavene.

Samarbeidet med helsesektoren

Den nye Persontjenesten, som etter planen blir tilgjengelig for helsevirksomhetene fra Norsk Helsenett medio 2021, skal erstatte dagens Personregister (PREG), og vil gi helse- og omsorgssektoren rask tilgang til oppdaterte personopplysninger på sektorens premisser.

KS samarbeider med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett om overgangen til det nye folkeregisteret. Helse- og omsorgstjenesten vil få tilgang til Folkeregisteret via Persontjenesten i Norsk Helsenett, mens alle andre  tjenester i kommunen vil få tilgang til folkeregisteropplysninger via tjenesten Fiks folkeregister.