Akson er en løsning for helhetlig samhandling og felles kommunal journal i helse- og omsorgstjenesten. Her kan du lese mer om Akson.

- Jeg er glad for at så mange kommuner støtter opp om Akson ved å signere intensjonserklæringen. Det er et imponerende høyt tall sett i lys av den ekstraordinære situasjonen kommunene har vært i denne våren med håndteringen av Covid-19. Jeg forstår dette som et uttrykk for kommunenes nødvendige engasjement for å lykkes med dette viktige sporet mot én innbygger – én journal, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Med en så stor oppslutning fra kommunene kan regjeringen gå videre og gjøre en konkret vurdering av prosjektet og om det skal legges frem en investeringsbeslutning for Stortinget, sier Høie.

Det er 108 kommuner som ikke har signert intensjonserklæringen, men av disse er det bare om lag 40 kommuner som har tatt et aktivt valg om å ikke signere nå. Noen av disse igjen mener at de trenger mer informasjon før de signerer.

- Jeg er svært glad for at en stor majoritet av kommunene utenfor Midt-Norge har tatt oppfordringen om å gjøre sin selvstendige vurdering av invitasjonen til å tegne intensjonserklæring. At det store flertall av disse har signert, viser en stor vilje til å jobbe sammen for et digitalt løft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Det har vært viktig for regjeringen at kommunene viser sin støtte og intensjon om å delta i det videre arbeidet med Akson. Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) bekreftet forprosjektets samfunnsøkonomiske analyser om at Akson vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt om kommuner som representerer minst 55 prosent av befolkningen tar felles kommunal journalløsning i bruk.

- Når andelen intensjonserklæringer nå ligger over dette har jeg stor tro på at alle kommuner utenfor Midt-Norge på sikt vil ta både samhandlingsløsninger og felles kommunal journalløsning i bruk. Intensjonserklæringene vil sammen med den eksterne kvalitetssikringen være et viktig underlag når regjeringen skal vurdere statens videre bidrag i realiseringen av Akson, sier Høie.

- Samtidig som kommunene i stort har sagt ja til et videre arbeid, har vi jo i likhet med ekstern kvalitetssikrer påpekt områder der vi trenger avklaringer før kommunene kan ta endelig stilling til dette. Her er foregangskommuner og KS allerede godt i gang i et felles utredningsprosjekt med nasjonale myndigheter. Ambisjonen er å ha et godt beslutningsgrunnlag og gode planer på plass før kommunene i 2021 må ta stilling til videre veivalg, sier Gram.