Akson vil kunne gi bedre journalløsninger i kommunene, slik at all informasjon om pasienten blir tilgjengelig på ett sted. I tillegg skal Akson kunne gi løsninger for helhetlig samhandling slik at det blir mulig å dele data mellom alle virksomheter som yter helsehjelp og som disse samhandler med. For å få realisert Akson har KS, representanter fra kommunesektoren og Direktoratet for e-helse lagt til grunn noen felles prinsipper. 

Nye samarbeidsmodeller

Akson skal realiseres i et landskap med mange aktører og avhengigheter, i en styringsmodell som er under utvikling og med et lovverk som ikke er komplett. Derfor vil vi måtte tenke nytt når det gjelder arkitektur og samarbeidsmodeller. Det langsiktige målet er at 291 kommuner skal samarbeide om å skape kjerneløsningene som morgendagens kommunehelsetjeneste trenger. Det skal skje i nær dialog med markedet og operasjonalisert gjennom et felles journalselskap – med staten som medeier dersom det er ønskelig. Kommunesektoren har allerede demonstrert at vi kan skape løsninger sammen der vi har felles behov, eksempelvis gjennom både KS SvarUt og DigiSos. Med Akson bringes nye dimensjoner inn i det felleskommunale samarbeidet. Akson er dermed ikke bare løsninger, men også utvikling av nye samarbeidsmodeller.

Lokale tilpasninger

Årsaken til at vi trenger Akson er at dagens situasjon ikke er bærekraftig. Konseptvalgutredningen fra 2018 konkluderte med at «det er behov for et nasjonalt tiltak som utnytter teknologiske muligheter til å styrke pasientsikkerhet og kvalitet og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse». Det er bred enighet om at vi må ha nye løsninger. Løsninger som gir oss muligheten til å løse dagens og fremtidens utfordringer samtidig som det legger til for lokale tilpasninger, tjenesteutvikling og innovasjon.

Trinnvis gjennomføring

KS, representanter for kommunesektoren og Direktoratet for e-helse har lagt opp til en stegvis tilnærming. Det betyr at Akson blir del av et økosystem der en går trinnvis frem og lærer underveis.  Et økosystem krever også gode måter å samarbeide på, der felles dialog og oppfølging med leverandører står sentralt, og som legger til rette for koordinert implementering av ny funksjonalitet og gradvis overgang til nye løsninger.

Må bygges over tid

Det skal være åpne standarder og grensesnitt som gir muligheten for å begynne med en kjerne av funksjonalitet og bygge løsningene over tid, og da med muligheten for flere anskaffelser. I tillegg skal kommunene kunne utvikle egne løsninger som kan knyttes til en felles journalplattform. Dette gjøres for å redusere kompleksitet og risiko. De deltakende kommunene vil kunne ta Akson i bruk allerede i 2025, men det vil trolig gå opp mot ti år før løsningene er innført på alle tjenesteområder og i alle kommuner. Derfor er det viktig å prioritere i fellesskap om hvor vi begynner først, spesielt med hensyn til hvilke tjenester og med hvilken funksjonalitet. Den totale investeringskostnaden er på 11, 4 milliarder kroner. Opp mot halvparten av de estimerte kostnadene på 11,4 milliarder er knyttet til innføring og opplæring i kommunene, og vil bli fordelt over flere år.

Lenkeblokk Icon Mer om Akson