De kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor store fremtidige utfordringer. Da blir det stadig viktigere at de som skal ivareta innbyggernes helse kan samhandle på en effektiv måte.

I dag er det en utfordring at helseopplysninger om innbyggerne ligger i ulike digitale løsninger som ikke snakker sammen eller kan samhandle. Dette gjelder både mellom tjenesteområder i kommunen og mellom kommuner og andre helseaktører.

Det fører til at mye tid går med på å holde oversikt over og sette sammen informasjon om pasienter og brukere. Behovet for effektiv tilgang til relevant pasientinformasjon er stort.

Det er noe av bakgrunnen for at KS, staten og kommuner samarbeider om et digitalt journalløft for kommunene utenfor helseregion Midt-Norge. Samarbeidsprosjektet har siden oktober 2021 vært organisert under selskapet Felles kommunal journal interim AS (FKJI).

Fra ett system til et økosystem

Våren 2020 signerte kommuner intensjonserklæringen som ga støtte til Direktoratet for e-helse sitt forprosjekt for Akson – helhetlig samhandling og felles kommunal journal.

Etter det har arbeidet med journalløft for kommunene gjennomgått en reorientering i 2021 og 2022, i tråd med føringer fra Stortinget, samt innspill fra kommunene. Det har gått fra tanken om ett system til et økosystem. Det betyr en løsning som åpner for at ulike systemer kan spille sammen i det som for brukerne fremstår som én helhet.

Målbildet for et felles journalløft for kommuner:

  • stegvis utviklet informasjonsplattform for den enkelte kommunen som kommunens løsninger kan samspille med. Informasjonsplattformen utvikles med utgangspunkt i nasjonale tjenester fra Norsk helsenett SF (NHN).
  • markedsplass for å stimulere til samarbeid og felles utvikling mellom kommuner. Må sees i sammenheng med regjeringens varslede helseteknologiordning.
  • den enkelte kommunes ansvar for egne journalløsninger ligger fast.

Løsningsbeskrivelsen – dette er det vi mener med «felles kommunal journal»:

Informasjonsplattform. Hele grunnlaget for Felles kommunal journal-prosjektet er tilgang til relevant helseinformasjon om innbygger. Det forutsetter at det finnes en løsning internt i kommunen som sammenstiller og presenter denne informasjonen fra ulike kilder, og som kommunens ulike løsninger kan samhandle med. Det er dette vi kaller plattformen, en ny modell for informasjonsdeling.

Helsepersonell med tjenstlig behov skal sikres at den informasjon de får om pasienter og brukere er oppdatert, helhetlig og korrekt, uavhengig av hvilket behov de har, når og hvor behovet oppstår og hvilken yrkesgruppe de tilhører. Dette oppnås ved å kombinere informasjonen fra de nasjonale samhandlingsløsningene (og andre relevante kilder) med informasjon fra den kommunale plattformen. En felles informasjonsplattform per kommune med felles standarder leverandørene må forholde seg til, vil også gjøre det enklere å bytte løsninger. Det gir kommunene økt fleksibilitet, og vil stimulere til næringsutvikling og innovasjon.

Markedsplass. Den andre hovedkomponenten i løsningsbeskrivelsen er markedsplassen der kunder og leverandører møtes. Markedsplassen skal brukes til å kjøpe, selge og samhandle og utvikle til beste for begge parter. Markedsplassen kan også bli arena for testing og utprøving for leverandørene. Felleskjøp er også en del av markedsplassen. Tanken er å tilrettelegge for felles anskaffelser for kommuner som ønsker å delta i dette, og at kommunene selv velger hvilken løsning de vil ta i bruk ut fra egne behov.

Utvikling av konseptet for felles kommunal journal har skjedd i tett samspill med kommuner, bruker- og pasientforeninger, fag- og profesjonsorganisasjoner samt leverandørmarkedet.

Bakgrunn

Bakgrunnen for arbeidet med Felles kommunal journal er stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» fra 2012. 

Flere strategiske og parallelle tiltak er anbefalt av en samlet sektor for å nå målene i stortingsmeldingen. Det er: 

  1. Felles kommunal journal
  2. Helseplattformen i Midt-Norge 
  3. Videreutvikling av eksisterende journalløsninger i spesialisthelsetjenesten i helseforetakene Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst
Lenkeblokk Icon Stortingsmelding Èn innbygger - én journal Lenkeblokk Icon Strategi for å nå målet om Én innbygger - én journal