Hensikten er å løse kommunenes behov for journalløsninger som understøtter arbeidshverdagen på en god måte og bidrar til økt kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet.

Helhetlig, oppdatert og relevant informasjon 

I dag er pasientinformasjonen i for stor grad innelåst i ulike applikasjoner som ikke snakker godt nok sammen. Med en felles plattform blir det mulig å dele informasjon på tvers av de kommunale helse- og omsorgstjenestene og de ulike løsningene. 

FKJ vil frikoble informasjonen (journalopplysningene) fra løsningene (applikasjonene). En slik frikobling vil blant annet sikre at relevant informasjon blir tilgjengelig i alle tilkoblede applikasjoner, forenkle eventuelt bytte mellom applikasjonsleverandører, samt sikre innbyggers innsyn i egen informasjon mer enhetlig. Dette vil også være grunnleggende for å sikre at informasjon om innbygger blir tilgjengelig for alle som har tjenstlige behov innenfor kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt fastleger og andre spesialister med kommunale avtaler. 

Med felles kommunal journal vil helsepersonell på en sikker og trygg måte få informasjon via en felles plattform som samtidig understøtter de funksjonelle behovene i tjenesten. Helt sentralt er samspill med nasjonale samhandlingsløsninger, slik at helseinformasjonen følger pasienten i møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenesten. Det gir tryggere, bedre og mer effektive helsetjenester. 

Informasjonen skal være tilgjengelig for forskning, utvikling og styring. Gjennom åpne standarder og grensesnitt, skal det være mulig å bygge løsninger over tid samt fremme innovasjon og næringsutvikling. 

Stegvis utvikling

FKJ vil tilrettelegge for en stegvis utvikling av framtidens journalløsninger for helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste, der ulike løsninger spiller sammen, og der brukerflatene skal kunne tilpasses helsepersonells ulike behov. 

Det betyr at løsningene skal tilpasses behov hos ulike grupper av helsepersonell, og sørge for at innbyggerne får gode tjenester, uansett hvor de bor eller befinner seg. 

FKJ har ikke et mål om å lage en felles applikasjon (i betydningen én enkelt applikasjon som alle skal ta i bruk). FKJ vil tvert om skape et økosystem der aktørene (brukere og leverandører) samhandler i et åpent og levende marked, og konkurrerende leverandører tilbyr sine applikasjoner basert på deling av den samme informasjonen. 

Kommunene i FKJ-samarbeidet vil sammen sørge for innovative, trygge og gode digitale journalløsninger i samarbeid med markedet. FKJ vil tilrettelegge for enkle valg og bestillingsmåter, slik at kommunene kan unngå mye av det ressurskrevende administrative arbeidet rundt anskaffelser i dag, samtidig som den reelle valgfriheten øker. 

Lenkeblokk Icon Fra Akson til Felles kommunal journal

Bakgrunn

Bakgrunnen for arbeidet med Felles kommunal journal er stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» fra 2012. 

Flere strategiske og parallelle tiltak er anbefalt av en samlet sektor for å nå målene i stortingsmeldingen. Det er: 

  1. Felles kommunal journal
  2. Helseplattformen i Midt-Norge 
  3. Videreutvikling av eksisterende journalløsninger i spesialisthelsetjenesten i helseforetakene Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst
Lenkeblokk Icon Stortingsmelding Èn innbygger - én journal Lenkeblokk Icon Strategi for å nå målet om Én innbygger - én journal