- KS er svært glad for Norsk helsenett har fått et tydelig oppdrag om å bistå i arbeidet, og at de blir en strategisk partner i det pågående konkretiseringsarbeidet for Felles kommunal journal. Å få Norsk helsenett tyngre ombord har vært en viktig interessepolitisk sak for KS, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Felles kommunal journal er et samarbeidsprosjekt mellom stat og kommune. Tett samarbeid med statlige aktører var en forutsetning da interimsselskapet for Felles kommunal journal AS ble etablert. Målet med Felles kommunal journal er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger, lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

- Samarbeidet vil gi prosjektet mer kompetanse og kapasitet. Det er også viktig at Norsk helsenett er med i arbeidet allerede nå slik at de selv kan ta aktiv stilling til hvordan arbeidet kan sees i sammenheng med både nasjonale samhandlingsløsninger og Norsk helsenett sin egen rolle, sier Helgesen.

Gjenbruk av løsninger

KS har lenge påpekt at den sterke avhengigheten mellom nasjonale samhandlingsløsninger og en stegvis utviklet journalplattform tilsier at Norsk helsenett bør gis en sentral rolle i arbeidet. Det er viktig at det sikres synergi med eksisterende løsninger og organisasjonsressurser. Samarbeidet innebærer at det blant annet skal utredes ulike modeller til videre organisering av arbeidet med Felles kommunal journal og hvilken rolle Norsk helsenett kan og bør ta. Det skal tas utgangspunkt i at kommunene fortsatt skal ha ansvaret for egne journalløsninger og finansieringen av dem.

Samler ressursene

- Samarbeidet med Norsk helsenett vil bidra til at løsningsforslaget som nå utvikles ivaretar hvordan de samlede ressursene kan brukes på en best mulig måte. Det vil sørge for at eksisterende løsninger gjenbrukes, og at vi ikke utvikler nye parallelle eller overlappende løsninger, sier Helgesen.

KS mener det er svært positivt at det nå vil bli vurdert hvordan ressursmiljøet hos Norsk helsenett som nasjonal tjenesteleverandør kan være del av løsningen for realisering av målbildet for Felles kommunal journal.

Økt kvalitet og pasientsikkerhet

Hensikten med Felles kommunal journal er å utvikle journalløsninger som understøtter arbeidshverdagen, og bidrar til å øke kvaliteten og pasientsikkerhet. Det er et viktig steg i retning av flere digitale fellesløsninger der kommune i fellesskap kan dele på kompetanse, kostander og ressurser.

Felles kommunal journal skal gi helsepersonell effektive løsninger for tildeling, administrasjon, ytelse og dokumentasjon av helsehjelp og utvikles i tett samspill med nasjonale løsninger. Dette vil bidra til bedre samhandling mellom helsepersonell, forvaltningsnivå og innbygger.