- Vi er svært glade for at det nå er avklart at Norsk helsenett, som nasjonal tjenesteleverandør for e-helse, inngår som viktig samarbeidspartner i det videre felles arbeidet med å bedre kommunenes journaler, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Arbeidet tar utgangspunkt i anbefalingene fra styringsdokumentet som ble ferdigstilt før sommeren. Det er satt to hovedmål for det videre arbeidet:

  • Videreutvikling av felles rammer og anbefalinger for kommunenes journalanskaffelser
  • Utprøving av tjenester for informasjonsdeling i samarbeid med Norsk helsenett

Arbeidet har bred støtte i kommunene og anbefalingene ble utviklet i samspill med en rekke aktører i privat og offentlig sektor. Anbefalingene fikk før sommeren også tilslutning av et samlet nasjonalt e-helseråd. 

Lenkeblokk Icon Trygg deling av journaler - artikkel på regjeringen.no

Utprøvinger

Utprøvinger av tjenester for informasjonsdeling vil danne et viktig første steg i å bedre samhandling innad og mellom kommuner og mellom kommuner og sykehus, med utgangspunkt i kommunenes behov. Dette skal skje i samarbeid med Norsk helsenett og ta utgangspunkt i nasjonal infrastruktur. Hensikten med utprøvingene er å få etablert nasjonale tjenester for deling av informasjon mellom mellom tjenesteområder og journalløsninger i kommunene – og mellom primær og spesialisthelsetjenesten.

- Bedre informasjonsdeling og samhandling vil avlaste helsearbeidere, gi en mer sammenhengende helsetjeneste og på sikt styrke pasientsikkerheten. Utprøvingene vil gjenbruke nasjonale løsninger levert av Norsk helsenett slik at tjenestene på sikt kan bli en del av den nasjonale infrastrukturen som er tilgjengelig for alle helseaktører, sier Weidemann Wieland.

Hvilke kommuner og konkrete brukerhistorier som er aktuelle for utprøving er ikke avklart ennå, men utprøvingskommune vil få en helt sentral rolle i det konkrete arbeidet med å utforme innholdet i de prioriterte informasjonstjenestene. Avklaring av utprøvingskommuner og konkrete brukerhistorier er en sentral rammebetingelse for videre arbeid. Kommuner, KS, Norsk helsenett og leverandører er sentrale aktører i dette samarbeidet, og vil utgjøre et kjerneteam. Tett dialog med leverandørmarkedet er avgjørende for å få til vellykkede utprøvinger, og i løpet av høsten gjennomføres leverandørdialog.

Anskaffelser

Et første grunnlag for felles rammer og anbefalinger som kommunene skal kunne benytte i deres fremtidige anskaffelser av journalløsninger ble laget før sommeren. KS har nå mottatt statlige skjønnsmidler for å videreutvikle dette grunnlaget i samspill med kommunene og i dialog og samspill med leverandørmarkedet. Anbefalingene tas nå videre gjennom prosjektet felles journalløft i KS. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med sentrale samarbeidskommuner og medlemmene for øvrig, og sees i sammenheng med øvrig nasjonalt ehelsearbeid.

Felles rammer og anbefalinger ved anskaffelser