Samhandlingstjenestene «Oversikt over kommunale tjenester» og «NEWS2 målinger» (vitale målinger) er prioritert i første utprøvingsperiode.

Bodø og Bærum

I første omgang er det utprøvingskommunene Bodø og Bærum som vil gi helsepersonell tilgang til en samlet oversikt over kommunale tjenester i deres respektive arbeidsflater, primært på legevakt. Dette er starten på bedre samhandling internt i kommunen, og på sikt mellom kommuner og med spesialisthelsetjenesten. 

Utprøvingskommunene får tilgang til et eget samhandlingsområde hos Norsk helsenett som kommunen vil være dataansvarlig for.  Samhandlingstjenesten er i hovedsak en tjeneste for lagring, sammenstilling og videreformidling av helseinformasjon, der gevinstene realiseres over tid i pasientjournalsystemene, til det beste for helsepersonell og innbyggere. Det er leverandørene som utvikler sluttbrukergrensesnittet for å vise informasjonen i relevant kontekst.

Hvilke kommuner som skal teste ut NEWS2 målinger vil trolig bli klart i løpet av høsten. I tillegg vil vi også begynne en prosess for å vurdere utviklingen av samhandlingstjenester utover kommunale tjenester og NEWS2.   

En stegvis tilnærming

De første utprøvingene vil starte internt i den enkelte kommune, men skal på sikt legge til rette for å kunne dele informasjon mellom kommuner, og med spesialisthelsetjenesten. Vi har en ambisjon om å starte de første utprøvingene allerede høsten 2024, forutsatt at pasientjournaler og samhandlingstjenesten i NHN er klar til bruk i Bodø og Bærum kommune.

Formålet med utprøvingene er å undersøke om samhandlingstjenester er en effektiv måte å løse kommunenes behov for deling av informasjon mellom ulike pasientjournalsystemer. Parallelt med dette vil vi avklare eventuelle behov for videreutvikling av regelverk, finansieringsmodeller og potensialet for gevinstrealisering.

Felles behovsbeskrivelse

Utprøvingskommunene har i samarbeid med KS og Norsk helsenett utarbeidet en felles behovsbeskrivelse som inneholder konkrete informasjonselementer for samhandlingstjenesten med «oversikt over kommunale tjenester». Bodø og Bærum er allerede i dialog med relevante leverandører om denne tjenesten. Kommunene jobber også med å lage kriterier for hva som er en vellykket utprøving, samtidig som samhandlingstjenesten, «oversikt over kommunale tjenester» videreutvikles.

Skal forenkle samhandlingen

Felles journalløft er ett av flere tiltak som skal gi bedre arbeidsverktøy og sikre bedre samhandling mellom helseaktørene. I dag bruker helseansatte mye tid på å lete etter informasjon. Det kan gå utover pasientsikkerheten. I tråd med Nasjonal helse- og samhandlingsplan skal felles journalløft realiseres stegvis. Kommunene er selv ansvarlige for å anskaffe journalløsninger og ta nye tjenester i bruk, der KS vil understøtte kommunene med «felles rammer og anbefalinger» og felles arenaer for erfaringsutveksling og beste praksis. Utprøvingen gjennomføres i tett samarbeid mellom KS, kommuner og Norsk helsenett, der gjenbruk av Norsk helsenett sine tjenester står sentralt.