Felles rammer og anbefalinger til anskaffelser vil være noe kommunene kan bruke i møte med leverandørene. Parallelt arbeides det med et grunnlag for utprøving av felles tjenester for informasjonsdeling.  Hensikten er å komme med en anbefaling som bidrar til felles utviklingsretning. Det vil også kunne forenkle kommunenes anskaffelsesprosesser og legge til rette for at helsepersonell har tilgang på relevant informasjon ved utførelse av helsetjenester.

Ønske om felles rammer

En kartlegging viser at det er mange kommuner som er i gang med eller planlegger anskaffelser av journalsystemer. Kommunene gir uttrykk for at de ønsker anbefalinger til felles rammer og anbefalinger som de kan benytte som utgangspunkt for egne anskaffelsesprosesser. Det arbeides nå med en første tilnærming til dette.

Styrker konkurransen

Målet er blant annet å bidra til en utvikling der journalløsningene i større grad enn i dag skiller funksjon og informasjon i journalsystemene. Dette er viktig for å tilrettelegge for effektiv informasjonsdeling mellom tjenesteområder og aktører, og for å sikre kommunene fullt eierskap til, og kontroll over informasjonen. Det vil også bidra til en økt og styrket konkurranse i markedet, og dermed et bredere grunnlag for utvikling av nye løsninger. I tillegg er formålet å bidra til felles prioriteringer overfor leverandørmarkedet, samt å ivareta kommunesektorens behov ved innføring og bruk av nasjonale e-helseløsninger.

Klar før sommeren

Arbeidet foregår i regi av prosjektet Felles kommunal journal i samarbeid med KS og kommunene Bergen, Bærum, Stavanger, Oslo, Kristiansand, Bodø. Arbeidet skal resultere i overordnede rammer og anbefalinger som kommunene kan ta utgangspunkt i når de skal utarbeide egne kravspesifikasjoner ved anskaffelse av journalløsninger. Felles rammer og anbefalinger til anskaffelser vil være klar i løpet av våren.

Konkrete utprøvinger

En arbeidsgruppe med deltagere fra FKJ, kommuner, KS og Norsk helsenett jobber i tillegg med å detaljere ut forslag til to konkrete utprøvinger.

Det er foreslått to ulike løsninger for informasjonsdeling som skal bidra til at helsepersonell får økt tilgang til helseopplysninger der og når de trenger det. Dette skal både bedre situasjonen for helsepersonell i dag og være et første utprøvingssteg for å teste løsninger som peker i retning av målbildet.

Styringsdokument

Prosjektet jobber med å ferdigstille styringsdokumentet med anbefaling til første utprøvingsperiode og samordning av anskaffelser på journalområdet. Det vil også inkludere forslag til styring, organisering og finansiering av det videre arbeidet.  Styringsdokumentet ferdigstilles med utgangspunkt i tilbakemelding fra innspillsrunden, samt ekstern kvalitetssikrers anbefalinger. Endelig versjon vil foreligge før sommeren.