- Noe av det viktigste vi har med oss i møte med helse- og omsorgstjenesten er informasjon om hvem vi er, om hvilke diagnoser vi eventuelt har fått, samt om undersøkelser, funn og tidligere eller pågående behandling. Pasientinformasjon er selve motoren i helsesektoren og brudd i informasjonskjeden representerer alltid risiko for brudd i behandlingskjeden. Det er viktig at vi får på plass god digital samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Samtidig er det en like stor utfordring å sikre effektiv deling av informasjon om pasienter og brukere internt i kommunene, og det er det prosjektet ønsker å løse, sier daglig leder i Felles kommunal journal interim AS (FKJI), Håkon Grimstad.

Lenkeblokk Icon Styringsdokument versjon 0.8

Arbeidet med konkretisering av et stegvis utviklet journalløft for kommunene utenfor Midt-Norge er et samarbeidsprosjekt mellom stat og kommune, juridisk organisert i FKJI.

Løsningsforslag

Et plattformbasert økosystem ligger til grunn for løsningen som er beskrevet i utkastet til styringsdokument. Dette er i tråd med Stortingets føringer gitt over to statsbudsjett. Ideen om en stor anskaffelse av ett system, som alle kommuner utenfor Midt-Norge kan bruke, sa kommuner og Stortinget nei til i tilknytning til sin behandling av det tidligere Akson-prosjektet. I stedet ba Stortinget om en ny tilnærming til arbeidet.

Det nye prosjektet i FKJI foreslår en felles informasjonskilde per kommune som grunnlag for deling av relevant informasjon, der et mangfold av leverandører kan tilby å levere løsninger. For kommunene vil det være snakk om å anskaffe enkle og brukertilpassede applikasjoner.

Gjennomføringsstrategien baserer seg på stegvis utvikling og gradvis innføring. Det vil si små, enkle steg med lav kostnad og risiko, men tydelig og konkret nytte og innføring i henhold til den enkelte kommunes behov og forutsetninger. Stegvis utvikling ivaretar også innovasjon og næringsutvikling. Det legges opp til felles standarder og nasjonale tjenester som ivaretar personvernet.

Utprøving

Prosjektet foreslår et samarbeid med Norsk helsenett SF (NHN), der NHN leverer informasjonsplattformen som en nasjonal tjeneste på linje med Helsenettet. Her er det foreslått å bruke eksisterende løsningsmønstre utviklet for tjenestene Pasientens prøvesvar og Velferdsteknologisk knutepunkt

– Sammen med kommunene, KS, næringslivet og NHN planlegger vi å gjennomføre utprøving allerede fra sommeren 2023. Det må skje med lav risiko og kostnad, klar avgrensning og målbar effekt. Det er ikke hvem som løser oppgaven, men hva vi får til og hvordan det gjøres, som er viktig. Stikkordet er åpen informasjonsplattform for alle, sier daglig leder Håkon Grimstad i FKJI.

Bred involvering

Flere aktører har vært involvert i prosessen med å beskrive hvordan kommuner i samarbeid med næringslivet kan forbedre egne journalsystem og andre løsninger som benyttes i tjenesten, slik at deling av helseinformasjon og samhandling blir mulig. Det er samarbeidskommunene Bergen, Bodø, Bærum, Hammerfest, Kristiansand, Ringsaker, Stavanger og Vinje som i samarbeid med KS og staten v/ Helse- og omsorgsdepartementet har ledet arbeidet. I tillegg har prosjektet hatt bred og løpende dialog med representanter fra fag- og profesjonsorganisasjoner, bruker- og pasientforeninger, leverandører og kommuner.

Gjennom femten temamøter har prosjektet fått tilbakemeldinger som er tatt inn i beskrivelsen og som i dag er en del av grunnlaget for foreslått løsnings- og gjennomføringsstrategi, styringsdokument versjon 0.8.

Endelig versjon i mars

Invitasjon til å gi innspill sendes som egne saker til regionale digitaliseringsnettverk og kommunedirektørutvalg, men alle interesserte kan gi innspill. Innspillene kan leveres gjennom lenken på KS.no/FKJ. Fristen for å komme med innspill er 31. januar 2023.

Styringsdokumentet vil oppdateres til endelig (1.0) versjon på bakgrunn av tilbakemeldinger fra innspillsrunden samt fra ekstern kvalitetssikrer (EKS), og behandles endelig av styret for FKJI i midten av mars 2023. Deretter vil styret ta stilling til sin anbefaling for veien videre, før behandling hos samarbeidskommuner, KS, nasjonale myndigheter og endelig forankring i kommunesektoren utenfor Midt-Norge.