- Dersom vi skal få en mer effektiv pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet og en framtidsrettet utvikling av helsetjenestene trenger vi Akson. Det er det bred enighet om, men fremdeles er det uklart hvordan, til hvilke pris og nytte, sier Gram.

Midler til kommunalt bidrag

Det er bestemt at et felles prosjekt mellom KS, kommunene og nasjonale myndigheter skal avklare gjenstående spørsmål. Ikke minst må anskaffelses- og gjennomføringsstrategien for stegvis realisering av den åpne arkitekturplattformen videreutvikles i dialog med markedet, og spørsmål om hvordan man skal sikre god styring og organisering av tiltaket må avklares. KS mener staten må finansiere kommunal sektor sitt bidrag i det videre felles utredningsarbeidet i 2020 og 2021, der kommunesiden nå har tatt over ledelsen av styringsgruppen. Det samme gjelder en videre satsing i et gjennomføringsperspektiv i tråd med intensjonsavtalene.  Arbeidet skal gjøre kommunal sektor i stand til å vurdere videre veivalg og eventuell deltakelse i Akson.

Stat og kommuner skal samarbeide

Det videre arbeidet er omfattende og krever betydelig innsats for å sikre at det utarbeides et omforent og tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. KS mener at gjenstående sentrale spørsmål må svares ut i et samarbeid mellom staten, KS og kommunene.

- Ingen av forvaltningsnivåene kan svare ut alle spørsmål eller ta ansvar for dette alene, noe ligger til nasjonale myndigheter – andre ting må kommunesiden ha et større eierskap til. Dette er typisk eksempel på et prosjekt der vi må samarbeide for å realisere Én digital offentlig sektor og ambisjonen om sammenhengende tjenester med innbygger i sentrum, sier Gram.

Samhandlingsløsningene haster

KS mener det er viktig at arbeidet med samhandlingsløsninger blir prioritert med en egen satsing i statsbudsjettet.

- Kommunene har hele tiden vært opptatt av å få på plass bedre samhandlingsløsninger. Vi mener det vil være mulig å forbedre de løsningene som er i dag, mens arbeidet mot en felles kommunal journal pågår. Det vil gi muligheten til å begynne utprøving av viktige områder tidlig, spesielt med hensyn til legemiddelområdet. Dette vil også gagne Akson, sier Gram.

Webinarer

KS starter opp igjen faste webinarer om Akson. Det første blir 6. oktober klokka 13. Påmelding til akson@ks.no. Akson er også tema under eKommune 16 oktober. Her gis en oppsummering av status for Akson prosjektet med forventinger og premisser for det videre arbeidet med helhetlig samhandling og felles kommunal journal.

Lenkeblokk Icon Påmelding eKommune 15. og 16. oktober