Fiks smittesporing er en tilpasset versjon av plattformen DHIS2, som brukes til smittesporing i over 80 land. DHIS2 er utviklet av Universitet i Oslo i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). Fiks smittesporing ligger på Fiks-plattformen og er tilpasset covid-19 og kommunenes behov.

Fiks smittesporing utvikles i tett samarbeid med medlemmene, blant annet gjennom brukertesting og brukerråd. 

Hvorfor bruke Fiks smittesporing?

 • Med Fiks smittesporing kan kommunen registrere informasjon om smittede og hvem den smittede har vært i nærkontakt med.
 • Den smittede og nærkontakter samles i et felles personregister.
 • Dere kan også registrere klynger (hendelser) hvor smittet og nærkontakter har deltatt. Eksempler på klynger kan være konserter, arrangementer, sykehjem og barnehage.
 • Dere kan analysere hvordan smitten har spredt seg i registrerte klynger(hendelser)
 • Ved innsamling av informasjon kan kommunen bruke andre kilder som folkeregisteret, karttjenester og arrangementsinformasjon.
 • Kommunen kan følge opp den smittede og nærkontakter parallelt med rapportering til FHI.
 • Fiks smittesporing har integrasjoner mot flere nasjonale register:
   • Din kommune kan gjøre oppslag mot FHI sin prøvesvardatabase direkte fra Fiks smittesporing.
   • Din kommune kan gjøre oppslag mot Folkeregisteret som bidrar til et mer effektivt smittesporingsarbeid.
   • Din kommune kan overføre rapportering til MSIS ved bruk av Fiks klinikermelding.
   • Din kommune kan gjøre oppsalg mot SYSVAK for å benytte vaksinasjonsinformasjon i smittesporingsarbeidet.
 • Dere får også tilgang til en løsning der innbyggerne kan registrere positiv hjemmetest for seg selv og egne barn. Innbyggerne kan også registrere nærkontakter. Registreringene vil bli direkte overført til Fiks smittesporing for videre oppfølging.
 • Fiks-plattformen og tjenesten smittesporing har strenge krav til personvern og informasjonssikkerhet. KS har også utarbeidet maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør egne risiko- og sårbarhetsanalyser.

Fiks smittesporing er brukerfinansiert. Det innebærer at kostnadene for utvikling, drift og forvaltning skal fordeles etter selvkost på kommunene som bruker tjenesten. Oppdatert prisliste ligger her. Passord til prislisten får du ved å sende e-post til fiks@ks.no.

Les mer om Fiks smittesporing på Fiks-portalen.