Fiks er en mer strømlinjeformet løsning enn den vi hadde utviklet på egenhånd.

Anders Halmrast, teamleder for smittesporingsarbeidet i Bærum

Bærum jobbet tett sammen med KS for å legge en plan for migrering av data og overgangen til bruk av Fiks smittesporing. Første prosjektmøte var 12.mars og Fiks smittesporing var i produksjon hos Bærum allerede 7.april. 

– Vi valgte å bytte løsning for å gjøre smittesporingsarbeidet med effektivt, forteller Anders Halmrast, teamleder for smittesporingsarbeidet i Bærum.
- Fiks er en mer strømlinjeformet løsning enn den vi hadde utviklet på egenhånd. I tillegg har Fiks smittesporing direkteoppslag mot både folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret, noe som både forenkler arbeidshverdagen vår og gjør at dataene vi samler inn er mer verifiserbare. Videre har Fiks smittesporing flere nøkkelfunksjoner vi manglet, blant annet tilgang til prøvesvar, kartoverlegg og mulighet til å sende MSIS-melding direkte fra programmet. Et annet viktig kriterium for oss, var at det i Fiks smittesporing er mulig å opprette egne rapporter basert på verdier fra smittesporingsprogrammet. På den måten kan vi produsere enkle og oversiktlige rapporter tilpasset de ulike interessentene innad i kommunen. I forlengelsen av dette har Fiks smittesporing gode løsninger for å hente ut statistikk, både i form av tabeller og/eller grafer. Dette kan hentes direkte ut fra løsningen, noe som gjør det lettere å få oversikt over pandemien. Dessuten er disse statistiske dataene essensielle for politikere og lederne i kommunen når de skal beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes. 

I overgangen til Fiks smittesporing 

– Det er ikke til å stikke under en stol at overgangen fra det egenutviklede programmet til Fiks smittesporing var krevende, sier Anders Halmrast. Dette må imidlertid sees i sammenheng med et meget høyt smittetrykk i overgangsfasen, noe som bidro til at vi på kort tid fikk inn veldig mange nyansatte som var ferske i smittesporingsarbeidet. Vi laget imidlertid et utdanningsopplegg som den enkelte smittesporer måtte gjennomføre før de begynte arbeidet i Fiks smittesporing. Utdanningen baserte seg i stor grad på veiledningsvideoer KS hadde laget. Disse skulle sees gjennom, samtidig som den enkelte trykket seg gjennom testmiljøet til Fiks smittesporing. I tillegg til å følge nevnte videoer fikk den enkelte smittesporer i oppgave om å «smittespore» seg selv i Fiks smittesporing, gjøre om nærkontakter til indekser og teste ut ulike funksjoner, slik at de ble så fortrolige som mulig med løsningen. Etter at hvert steg i utdanningsopplegget var gjennomført, måtte den enkelte signere for at det var gjort. På den måten kunne vi holde oversikt med overgangen. Til slutt ble det holdt flere Teams-møter, hvor vi gikk gjennom en fiktiv case i plenum, samt at alle fikk anledning til å stille de spørsmålene de måtte lure på. 

Mulighet til å påvirke videreutvikling av løsningen  

Når de nasjonale løsningene på Fiks-plattformen skal videreutvikles spiller de etablerte brukerrådene en viktig rolle. Brukerrådene settes sammen av representanter fra forskjellige kommuner som bruker løsningen – og disse representantene er med på å spille inn og prioritere endringsønskene som har kommet inn til utviklingsteamet. I tillegg arrangeres det også jevnlige brukermøter, som er åpne for alle som bruker tjenesten.   

Under pandemien så produktansvarlig for Fiks smittesporing at mange av de som jobbet med smittesporingsarbeid i kommunene hadde mange praktiske spørsmål knyttet til løsningen. Gjennom hele pandemien har det derfor også blitt arrangert digitale spørretimer en gang i uken.  

– Gjennom jevnlige møter, både i brukerråd og i spørretimer, føler vi at vi har stor grad av påvirkningskraft når det gjelder utvikling av løsningen. Vi ser at flere av våre forslag til forbedringer har blitt tatt til følge, og at forslagene våre er blitt implementert i løsningen. Spørretimen er også en god arena for alle som jobber i programmet til å få en gjennomgang av et enkelt tema i løsningen i regi av KS. Spørretimen har vært en arena hvor den enkelte smittesporer kan reise spørsmål rundt bruken av Fiks smittesporing, og få et konkret svar og hjelp fra KS. En lærer ofte også mye av å høre på hva andre kommuner har utfordringer med, og for oss i Bærum har dette vært en viktig arena for å oppdatere den enkelte om endringer i programmet, sier Halmrast.  

Hvordan migrere over til Fiks smittesporing?

  1. Send en henvendelse til brukerstøtte (smittesporing@ks.no 
  2. Oppstartsmøte med KS for planlegging av prosjekt.  
  3. Signer avtaler for Fiks smittesporing og tilhørende tjenester(Fiks prøvesvar, Fiks klinikermelding, Fiks vaksinestatus) 
  4. Test migrering av data fra dagens løsning til Fiks smittesporing 
  5. Opplæring i bruk av Fiks smittesporing 
  6. Aktivering av valgte tjenester i Forvaltningsgrensesnittet  
  7. Migrering av data fra dagens løsning til Fiks smittesporing