Ved å utvikle tjenester sammen oppnår kommunesektoren økt verdi for brukerne og lavere kostnader for hver enkelt (fylkes)kommune. KS Digitale fellestjenester er sektorens eget, ikke-kommersielle selskap. Prisen for å bruke de ulike tjenestene skal dekke kostnadene til utvikling, drift og forvaltning. Dette prinsippet ligger til grunn for tjenestene på Fiks-plattformen.  

– Dagens prismodell har mangler som slår uheldig ut for noen, og i tillegg gjør at tjenestene ikke kan forvaltes på en god nok måte. Derfor jobber vi, i tett samarbeid med medlemmene, med en ny prismodell som skal sørge for en mer bærekraftig tjenesteutvikling videre, sier daglig leder Sidsel Nordhagen i KS Digitale fellestjenester.

Styret skal vedta ny prismodell for tjenestene i mai 2024.  

Gi innspill til arbeidet  

En arbeidsgruppe med representanter fra kommuner, fylkeskommuner og KS ser nå på ulike prismodeller. 

 – Prisen for bruk av tjenestene skal bidra til at hele kommunesektoren kan ta i dem bruk. Modellen skal bidra til reelle gevinster og sikre effektiv bruk av midlene for å drifte best mulige tjenester. Den bør også stimulere til økt utbredelse av utviklede standarder og bidra til samarbeid mellom sektoren og leverandørene. Vi vurderer ulike alternativer til prismodeller og vil gjerne ha innspill i arbeidet før den nye modellen vedtas, sier Nordhagen. 

Bred forankring 

Arbeidet med prismodellen foregår i flere utviklingsrunder, der arbeidsgruppa jobber fram forslag som behandles i digitaliseringsutvalget og KommIT-rådet tre ganger før styret i KS Digitale fellestjenester vedtar ny modell i slutten av mai.  

– Prismodellen er viktig for alle kommuner og fylkeskommuner, og vi er opptatt av å involvere dem i flere faser av arbeidet. Vi kommer også til å invitere til et åpent møte, for å gi informasjon og få innspill til forslagene, sier Nordhagen. 

Gi innspill til arbeidet med prismodeller.