Når data deles innenfor avklarte rammer gir det nye muligheter for kommunene til å lage enklere og mer effektive løsninger for innbyggerne

Kristin Weidemann Wieland

– Gjennom å dele informasjon mellom offentlige virksomheter kan borgere slippe gi informasjon mer enn én gang og det offentlige kan jobbe mer effektivt. Det er dette samarbeidsprosjektet mellom kommunenes interesseorganisasjon KS og Skatteetaten et glitrende eksempel på, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatte- og inntektsopplysninger er en del av behandlingsgrunnlaget ved søknad om redusert foreldrebetaling til barnehage og SFO (skolefritidsordning). Nå har alle landets kommuner mulighet til å hente de relevante opplysningene direkte fra Skatteetaten.

Faktaboks

  • Løsningen betyr at foreldre med barn i barnehage eller SFO slipper selv å sende inn dokumentasjon på egen inntekt for å få redusert betalingen
  • Det utvikles lignende løsninger for flere kommunale tjenester, deriblant kommunal bolig, kommunal bostøtte, langtidsopphold sykehjem og personlig assistanse
  • Per mai 2022 har cirka 100 kommuner tatt i bruk løsningen
  • Fra våren 2022 har alle kommuner mulighet til å hente skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetaten i forbindelse med søknad om redusert betaling til barnehage og SFO
  • Løsningen er testet ut som en pilot fra april 2021
  • Åtte kommuner deltok ved oppstart av piloten: Oslo, Stavanger, Lillestrøm, Kongsberg, Trondheim, Skien, Rana og Bergen
  • Grensesnitt for manuelt oppslag i FIKS er under etablering. Hvorvidt KS også skal tilby APIene fra Skatt for å gjøre det enklere for kommunene, er til vurdering.

Styrket personvern

Det betyr at foreldre med barn i barnehage eller SFO, som har krav på redusert betaling, slipper å sende inn dokumentasjon på husholdningens inntekt selv når de søker.

– Det vil gi en enklere søknadsprosess for både innbyggere og kommunene, og bidra til mer likebehandling. Når data deles innenfor avklarte rammer gir det nye muligheter for kommunene til å lage enklere og mer effektive løsninger for innbyggerne, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS.

Løsningen styrker også personvernet til de som søker om tjenesten, forteller skattedirektøren.

– Kommunen får opplysninger fra Skatteetaten, og søkerne behøver derfor ikke å legge ved skattemeldingen. Det skal kun deles informasjon som kommunen har behov for i sin saksbehandling, sier Schanke Funnemark.

Flere tjenester på trappene

Løsningen er et av resultatene fra samarbeidet mellom Skatteetaten og KS i KS-prosjektet «Kommunal sektors tilgang til skatte- og inntektsopplysninger i Skatteetaten». Utviklingsarbeidet krever både tekniske og rettslige endringer.

Når Skatteetaten deler skatte- og inntektsopplysninger med kommunene, bruker kommunene mindre tid på å innhente opplysninger, og innbyggerne slipper å sende inn nødvendig dokumentasjon. Kommunene vil etter hvert få tilgang til opplysninger for flere kommunale tjenester.

– Vi har identifisert cirka 30 kommunale tjenester der det er aktuelt å få opplysninger fra Skatteetaten. Det betyr at det er mye å hente i form av tid, og ressurser kan frigis og brukes til andre formål for både innbygger og saksbehandler, sier Weidemann Wieland i KS.

KS i kommunedialog

Prosjektet har tett dialog med mange ressurskommuner for å sikre at kommunenes behov for opplysninger ivaretas. Samtidig har prosjektet en juridisk tilnærming for å sikre at Skatteetaten bare deler opplysninger som kommunene har lov til å bruke i den enkelte tjenesten. 

En annen løsning er for boligsosiale formål. Løsningen er allerede klar for bruk, og den vil piloteres av prosjektet for kommunal bolig (Kobo), som er et samarbeid mellom KS og Husbanken, og av Oslo kommunes eget prosjekt for kommunal bolig (Kombo).

KS vil også tilrettelegge grensesnitt for å bruke dataene i den kommunale samhandlingsplattformen FIKS.

- Dette er et tjenestenært, behovsstyrt prosjekt der vi ser at kommunene umiddelbart får gevinster ved å ta løsningene i bruk. Innbygger trenger ikke lenger å bruke tid på å dokumentere skatt og inntekt nå som opplysningene kan hentes fra Skatteetaten, avslutter Weidemann Wieland.