Helsepersonellkommisjonen som nylig la frem sin rapport, mener det haster med å innføre nye samarbeidsformer, ny oppgavedeling og smart teknologi for å møte utfordringen med at det blir færre ansatte per pasient i årene som kommer.

- Vi kan frigjøre mer personell om vi blir flinkere til å innføre og ta i bruk digital hjemmeoppfølging og annen helseteknologi, ikke minst samarbeide om å tydeliggjøre gevinstene samtidig som vi reduserer kostnadene ved innføring og bruk. Vi mangler gode rammebetingelser og virkemidler for utvikling og innovasjon i tjenestene. Vi trenger også god samhandling mellom aktørene, og kunnskap og kompetanse omkring bruk av teknologiske verktøy. Det forsøker vi å gjøre noe med, sier avdelingsdirektør i KS Terje Wistner.

Sammen med Norwegian Smart Care Cluster, Abelia, Norway Health Tech, Norsk Sykepleierforbund, Kreftforeningen og helseteknologiselskapet Dignio arrangerte KS en rundbordskonferanse der økt satsing på digital hjemmeoppfølging var tema. Felles mål er at digital hjemmeoppfølging bør blir en integrert del av helse- og omsorgstjenestene.

Mange barrierer

Digital hjemmeoppfølging er en investering for kommunene som det tar tid å hente ut gevinster fra. Det er mange barrierer som forsinker gevinstrealisering. Hindringene er både organisatoriske og kulturelle og handler også om mangel på penger, kunnskap og teknologi.

- For kommunene er dette en investering de vil se effekten av senere i form av flere eldre som kan bo lenger hjemme, men denne investeringen må være et spleiselag med staten, sier Wistner.

Helse- og velferdsteknologi er viktige satsingsområder i Hurdalsplattformen. Likevel mangler finansieringssatsinger som gjør at det lønner seg for kommuner, sykehus og fastleger å ta det i bruk. For å lykkes med velferdsteknologiske løsninger i tjenestene er det også avgjørende å samarbeide med andre velferdstjenester, spesielt skole og tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelser.


Lena Nymo Helli, daglig leder i Norway Health Tech oppsummerte konferansen slik: - Vi må fortsette å være utålmodige, finne bedre måter å dele gode eksempler på, og sørge for å skalere det som fungerer slik at det blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Mål om flest mulig

KS ønsker i samarbeid med kommunene å jobbe for at flest mulig kommuner tar i bruk velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging som gir gevinster til både innbygger og helsepersonell. Dette vil bidra til økt endrings- og omsorgskapasitet samt økt trygghet og mestring for innbygger.

KS vil også arbeide for at kommuner som tar i bruk velferdsteknologi kan ta ut gevinster ved innføring, og legge til rette for kunnskapsutvikling og deling med andre kommuner, blant annet gjennom kommunenettverk.