Digitalisering og bruk av e-helseløsninger er en forutsetning for gode helse- og omsorgstjenester, og blir viktig for å kunne møte de demografiske utfordringene i fremtiden. Det innebærer at nasjonale e-helseløsninger blir sentral del av tjenestetilbudet til helse- og omsorgstjenesten.

Større forutsigbarhet

Skal vi lykkes er det viktig at innføringsaktivitetene prioriteres og koordineres i fellesskap og at kommunesektoren settes i stand til å understøtte disse. Tydelige utviklings- og innføringsplaner for tjenester med utgangspunkt i de nasjonale e-helseløsningene skal gi forutsigbarhet for kommunesektorens egne aktiviteter og planer.

Samarbeidsavtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS om innføring av nasjonale e-helseløsninger i kommunene er forankret i konsultasjonsmøtet mellom regjeringen og KS.

Samarbeidsavtale HOD og KS-om innføring av nasjonale e-helseløsninger

Rammene for samarbeidet

Avtalen bygger på prinsippene for samordning av digitaliseringsarbeidet fra Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor (2019-2025) (digitaliseringsstrategien) der det legges vekt på at kommunal sektor skal sikres innflytelse i det nasjonale digitaliseringsarbeidet uten at dette rokker ved de grunnleggende prinsippene for styring og oppgavefordeling i offentlig forvaltning.

Som en oppfølging til stortingsvedtaket om endringer i pasientjournalloven (Prop 3L) der kommunene gjennom nye forskrifter vil bli pålagt å betale for drift og forvaltning av de fire nasjonale e-helseplattformene (e-resept, Kjernejournal, Helsenorge og helsenettet), skal avtalen bidra til større forutsigbarhet og transparens i prosessene med å fastsette prinsipper for og fordeling av kostnadsveksten samt evaluering og videreutvikling av tilhørende prismodeller.