Retning og rammer for arkitekturarbeid knyttet til e-helse i kommunal sektor er beskrevet i en egen referansearkitektur. Referansearkitekturen benyttes av personer som arbeider med modernisering av helsetjenestene i kommunal sektor og samarbeidspartnere i statlige og private virksomheter

Arkitekturen som er beskrevet i et eget dokument gir referanser som bidrar til å lette samhandlingen mellom de ulike partene i helsesektoren. Gjenbruk og deling av data mellom kommuner og fylkeskommuner, og samhandling med staten, gir mulighet for å skape gode og effektive e-helsetjenester.

Referansearkitekturen vil prøves ut i den kommunale helse- og omsorgstjenester og deretter videreutvikles i et tverrsektorielt perspektiv.

Referansearkitektur for e-helsetjenester i kommunal sektor

Gir veiledning og støtte

Dokumentet vil være en premissgiver for utvikling av e-helsetjenester i kommunal sektor, og gir kommuner og deres samarbeidspartnere veiledning og støtte i arbeidet med å utvikle og ta i bruk e-helseløsninger.

Det har lenge vært et behov for å beskrive retning og rammer for utformingen av arkitektur for e-helsetjenester i kommunal sektor. En forutsetning for digitalisering av helsetjenester i kommunene og utvikling av store fremtidige fellestiltak, er god samhandling og koordinering av arkitektur.

Utgangspunkt i tidligere arbeid

Arbeidet med referansearkitekturen har delvis tatt utgangspunkt i store pågående tiltak innenfor kommunal e-helse. Arkitektur-eksperter fra kommunene har utarbeidet dokumentet på vegne av KS, og dokumentet er forankret i samstyringsorganene for digitalisering i kommunesektoren.

Flere statlige organer som Direktoratet for e-helse, Digitaliseringsdirektoratet og de regionale helseforetakene har vært involvert i arbeidet med referansearkitekturen.

Avdeling eHelse i KS, har ansvaret for videre forvaltning av dokumentet, i samarbeid med Strategisk IKT (SIKT) og Digitale fellestjenester (DIF)