Mer enn 200 kommuner er med i prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Kommuner som har deltatt i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet fra 2013–2016, har utviklet kunnskap og verktøy som gjør det mulig for alle kommuner å sette i gang de nødvendige endringsprosessene.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er organisert i 3 delprosjekter:

1) Prosjekt Tjenesteutvikling og utprøving – Medisinsk avstandsoppfølging

2) Prosjekt innføring og spredning

3) Prosjekt Arkitektur og infrastruktur (Knutepunkt)

I prosjektet tjenesteutvikling og utprøving er hovedfokus medisinsk avstandsoppfølging ved bruk av sensorer for egenmåling og rapportering av helsetilstand via nettbrett. Oslo kommune (4 bydeler), Sarpsborg kommune, Stavanger kommune og Trondheim kommune har deltatt i innledende prosjekt. Resultater for brukerne er positive med økt grad av egenmestring, trygghet og bedret helsetilstand. Prosjektet videreføres i ny fase for å få mer kunnskap som grunnlag for nasjonale anbefalinger.

I prosjektet innføring og spredning har KS en sentral rolle. De anbefalte teknologiområdene fra gevinstrapportene var utgangspunkt for opptak av nye kommuner i juni 2017. 28 samarbeidsprosjekter som omfatter 213 kommuner deltar i programmets spredningsfase. Disse får støtte fra velferdsteknologiprogrammet til å gjennomføre nødvendig endringsprosesser, bistand til anskaffelsesprosesser og prosjektgjennomføring. Prosjektene er fordelt med minimum ett prosjekt i hvert fylke og omfatter fra 3 til 30 kommuner som samarbeider.

Nå er det utlyst tilskudd til spredning på totalt 20,7 mill. Søknadsfrist for 2018 er 1. mars.

Kommunene opplever at manglende integrasjon mot EPJ er en barriere for spredning. Arkitektur- og standardiseringsprosjektet har derfor i samarbeid med Oslo kommune startet et arbeid for å få på plass en løsning som skal sørge for utveksling av informasjon mellom velferdsteknologiske løsningen og den elektroniske journalen. KS deltar i dette prosjektet sammen med kommunene Oslo, Bærum, Skien og Bamble. For mer informasjon om prosjektet trykk her: Prosjekt Arkitektur og infrastruktur (Knutepunkt)

For å støtte prosessene er det utviklet et Veikart for tjenesteinnovasjon