Helse Midt-Norge har lenge hatt behov for å bytte sitt elektroniske pasientjournal- og pasientadministrativt system. Ut fra tidsperspektivet til det nasjonale initiativet, så de seg nødt til å starte en egen prosess. De skal sammen med kommunene i Midt-Norge anskaffe og innføre ny felles pasientjournal/pasientadministrativt system. Regjeringen har besluttet at programmet Helseplattformen i region Midt-Norge skal gjennomføres som et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet i «Én innbygger – én journal», og skal være et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Helseplattformen skal sikre nasjonal representasjon i styringen av programmet og nasjonal deltakelse og innflytelse i planlegging, gjennomføring og i faglige vurderinger av tema som kan ha betydning for den nasjonale utviklingsretningen.

Prosjektet er nå i en anskaffelses fase. Etter evaluering og dialogmøter ble fire leverandører til 3 i oktober 2017. i januar 2018 står det to tilbydere igjen Cerner Norway og Epic Systems Corporation. Målet er å skrive kontrakt med én leverandør i starten av 2019.

Hva gjør KS og kommunesektoren?

Samtlige kommuner (85 stk) i Midt-Norge signerte en samarbeidsavtale eller fullmakt om deltakelse i Helseplattformen høsten 2015/vinteren 2016. Avtalen gir kommunene rett til å tilslutte seg den nye felles pasientjournalløsningen uten å måtte gå ut i en offentlig anskaffelse.Konsekvensen av at det ble signert en ny samarbeidsavtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune i august 2016 ble at alle kommunene måtte signere en ny fullmakt og samarbeidsavtale, noe som ble gjort i tidsrommet mars - september 2017. Høsten 2016 ble det i samarbeid med KS Sør-Trøndelag tatt et initiativ til å opprette et “Samarbeidsråd for opsjonskommuner i Midt-Norge”. Samarbeidsrådet ble oppnevnt av KS og består av inntil tre personer som innehar nødvendig strategisk kompetanse fra hvert av de tre fylkene i Midt-Norge (tre fylker inntil 1. januar 2018), samt en representant fra KS.

I tillegg til kommunedeltakelsen fra regionen deltar også KS og Kristiansand kommune som observatører i styringsgruppen. Referansekommunene i En innbygger-en journal vil bidra inn i ulike arbeidsgrupper knyttet til nasjonale særtemaer.

Lenkeblokk Icon Les mer om "Helseplattformen"