Prosjektet er kalt Akson og er et tiltak som skal gi innbyggerne tryggere og bedre helesetjenester gjennom digitale verktøy som støtter arbeidshverdagen til helsepersonell.

Tiltake Akson er et stor steg mot èn innbygger - èn journal. Hovedmålene i stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» er at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasientopplysninger, innbyggere skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester, og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Prosjektet Én innbygger – én journal jobber med å realisere målene i meldingen.

Prosjektet jobber med å utrede muligheten for en felles journalløsning for kommunal helse- omsorgstjeneste som kan erstatte dagens elektroniske pasientjournal og pasientadministrasjonssystemer (EPJ/PAS) i kommunene. Midt-Norge har sitt eget prosjekt, Helseplattformen, som skal innføre elektronisk pasientjournal for spesialisthelsetjenesten og kommuner i Midt-Norge. Helseplattformen blir dermed også en utprøving av målbildet for det nasjonale prosjektet Én innbygger – én journal.

Hva gjør KS og kommunesektoren?

Direktoratet for e-helse er prosjekteier til Én innbygger – én journal, mens nasjonalt e-helsestyre er styringsgruppen for prosjektet. KS og flere kommuner deltar både i nasjonalt e-helsestyre og den operative styringsgruppen for prosjektet.

Direktoratet for e-helse har også samarbeidet med KS og  referansekommunene Tromsø, Bergen, Kristiansand og Bærum. I 2017 har det deltatt over 200 personer fra 45 kommuner med ulik kompetanse og fra ulike tjenester, blant annet helsepersonell, tekniske ressurser, ledere og pasient-/brukerrepresentanter. Referansekommunene vil bidra i det videre arbeidet i 2018. 

Kommunene har vært med å beskrive behovene og hvilke ønsker de har for en ny felles journalløsning. Gjennom dette arbeidet er kommunene med å påvirke og forme en eventuell fremtidig nasjonal kommunal journalløsning for helse- og omsorgstjenesten.