I januar ble det gjennomførte samling for IKT-leverandører, der også kommuner, fylkeskommuner og Norsk helsenett deltok. Målet var å gjøre leverandørene kjent med portefølje for digitalisering av helsetjenester i kommunal sektor inneværende år.

Styrke samarbeidet

KS har sammen med medlemmene arbeidet for en samordnet dialog med leverandører av e-helseløsninger.  IKT-leverandørene er helt sentrale for at helsepersonell skal få  digitale løsningene som de har behov for. Eksempler er pasientjournalsystemer og smart teknologi som sikrer kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen, støtter opp om arbeidsprosesser og bidrar til samhandling mellom helsepersonell.

Bli kjent med porteføljen

KS har sammen med kommunene utarbeidet en portefølje for kommunal sektor om digitalisering innen helse og omsorgstjenester. Her har sektoren i fellesskap kommet frem til en anbefaling på hvilke e-helsetiltak som bør prioriteres innført kommende år, og hvilke fellestiltak sektoren ønsker å arbeide videre med i 2023. At kommunal sektor samordner seg i økende grad, har betydning for leverandørene. Det er viktig at leverandørene er kjent med sektorens prioriteringer og planer for det nærmeste året, slik at dette kan legges til grunn når de planlegger sitt arbeide.