KS E-komp bygger videre på erfaringene som er opparbeidet gjennom KomUT. Gjennom samarbeid med medlemmer og frikjøp av medlemskompetanse, sikres utviklingsarbeid i nettverksarenaer som dekker alle landets kommuner.

Kompetansenettverket er et kommunalt nettverk bestående av koordinatorer fra alle deler av landet. Kompetansen er bred og ivaretar både helse-, ledelses- og ikt-faglige interesser. De fleste i nettverket har lang fartstid med denne type utviklings– og implementeringsarbeid.

Nettverket er opptatt av å se helhetlig på helsesektorens behov for samhandling og digitalisering, men har et særskilt ansvar for å ivareta kommunenes interesser både nasjonalt og regionalt.

Nettverket brukes i utstrakt grad til rådgivning og deltakelse i nasjonale aktiviteter innenfor e-helse, samt i utbredelsen av de nasjonale løsningene.

For ytterligere informasjon om e-helseløsninger disse kommunene skal bistå med å innføre i kommunal sektor, les mer i årets oppdragsbrev.