Sekretariatsleder for Helsepersonellkommisjonen, Lars Nerdrum, snakket om behovet for å digitalisere helsesektoren, blant annet for å spare personell, men at vi ikke skal automatisere for enhver pris.

- Samtidig som velferdsteknologiske løsning blir enda viktigere for kommunene i årene fremover, må vi verne om oppgaver som gir pasientkontakt, sa Nerdrum.

- Smart bruk av teknologi er også et viktig virkemiddel for å sikre bedre samhandling og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten. Mange løsninger er utviklet og kan tas i bruk av kommunene, andre er under utvikling. Helseteknologiordningen som regjeringen jobber med må løfte alle kommuner. Ordningen må også støtte kommuner i arbeidet med felles journalløft og velferdsteknologi, sa avdelingsdirektør i KS Terje Wistner.

Gevinstrealisering 

Undersøkelser som Oslo Economics og Bearingpoint har gjort viser at mange kommuner sliter med å innføre e-helseløsninger, og ikke i tilstrekkelig grad får hentet ut gevinstene etter innføring av løsningene.

- Jeg tror det også kan handle om at det ikkes sette av nok tid til å innføre løsningene. Vi må ikke se på e-helse og teknologi som en egen del i tjenesten. E-helse må integreres i tjenesten, sa statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning Arnesen.

KS mener for mye oppmerksomhet rettes mot den behandlingsrettede delen av helsetjenesten når en utvikler e-helseløsninger, og at det er noe av grunnen til at vi ikke greier å hente ut gevinster.

- Det man har gjort innenfor helse til nå er å sette strøm på papir, men man har ikke endret måten man jobber på. Fortsatt er det slik at mange helseansatte bruker mye tid på å lete etter nødvendig pasientinformasjon. Vi må digitalisere på en annen måte for å hente ut gevinstene, sa Kristin Weidemann Wieland.

Rapporten av som ble gjort på oppdrag for KS avdekker at kommunene opplever at det er krevende å få frigjort tid i tjenesten til å innføre nye e-helseløsninger. I tillegg er budsjettmidler for å kjøpe fri årsverk i tjenesten ofte ikke nok. Noen kommuner peker også på behov for ildsjeler i tjenesten, som brenner for nye arbeidsformer og ny teknologi som en viktig forutsetning.

Lenkeblokk Icon Rapport om e-helse kostnader og gevinster

Kommunal sektors ambisjoner

- Det er stort behov for bedre løsninger og det er mye som skjer. Blant annet på legemiddelområdet. Men for å få fellesløsninger på plass må stat og kommune jobbe sammen, sa Wistner. 

KS har i samarbeid med kommunene pekt ut fem satsingsområder for e-helse de neste tre til fem årene. Les mer om satsingsområdene i rapporten Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet.

Lenkeblokk Icon Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet