Digitale løsninger - bekjempelse av korona

•Fiks innreise er det nyeste tilskuddet av løsninger som Fiks plattformen har levert for å avhjelpe kommunene i bekjempelse av pandemien. •Med løsningene Fiks prøvesvar, vaksinasjon, klinikermelding og innreise vil kommunene kunne ha tilgang på nyttige løsninger, uavhengig av i hvilken fagløsning de benytter for smittesporing.

Innreisekommuner og karantenekommuner har ansvaret for å følge opp at personer som kommer reisende til Norge overholder gjeldende karantenebestemmelser og smittevernregler. For å bekjempe pandemien ønsker regjeringen en samlet og koordinert styrking av kommunenes verktøy for å følge opp innreisende til Norge, og bidrar med finansiering til utvikling av digitale verktøy for kontroll av importsmitte og bruken av disse for kommunene.

Løsninger som styrker arbeidet

Prøvesvar fra det nasjonale Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) er allerede tilgjengelig i smittesporingsverktøyet til FIKS, og ReMin planlegger å tilgjengeliggjøre Fiks prøvesvar i sin løsning medio juni. Ansatte som jobber med smittesporing og karanteneoppfølging vil få oversikt over alle prøvesvar, uavhengig av hvor prøven er tatt.

Fiks innreise gir kommunen informasjon om innreisende registret inn av dem selv, supplert med informasjon fra Nasjonalt kontrollsenter. Viktig informasjon blir med det tilgjengelig for kommunen med ansvar for karanteneoppfølgning og smittesporing. Myndighetene er kjent med at kvaliteten på data - registrert inn foreløpig ikke er god nok, og Helsedirektoratet i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap jobber med å forbedre kvaliteten.

Det er viktig at kommunen har god støtte i arbeidet med å følge opp innreisende når myndighetene planlegger for åpning av landets grenser. Tilgang til sammenstilte data fra innreise - og prøvesvar vil være viktige redskap i denne sammenhengen, og vil hjelpe kommunene til effektivt å kunne følge med på at pliktig testing og innreisekarantene blir gjennomført.

Fiks innreise er under utvikling av Fiks-plattformen. Løsningen vil være klar for kommuner som benytter Fiks smittesporingsverktøy 8. juni og Remin planlegger å tilgjengeliggjøre Fiks innreise i sin løsning medio juni. Kommuner som ikke benytter smittesporingsverktøy eller har egenutviklede verktøy, kan også benytte Fiks innreise. 

Lenkeblokk Icon Mer om Fiks-plattformen

Økonomiske kompensasjon til kommuner som tar i bruk prøvesvar og innreise

Kommunen må tegne abonnement med KS som distribuerer informasjon om prøvesvar og innreise til smittesporingsløsningen, før Fiks prøvesvar og Fiks innreise kan tas i bruk. Abonnementet for begge løsningen vil være kostnadsfritt for kommunene i perioden 01.04 og ut 2021, og de vil være kostnadsfritt tilgjengelig i smittesporingsverktøyene når leverandørene har løsningene klare. Dette gjelder også kommuner som allerede har tatt prøvesvar i bruk. Deretter vil bruken av tjenestene følge KS sine ordinære betingelser.

Kommunen kan allerede nå starte med å tegne abonnementet med KS. 

Lenkeblokk Icon Fiks prøvesvar