Lovforslaget reflekterer etter KS og KS´storbynettverkets vurdering ikke intensjonene i Hurdalsplattformen og grunnleggende prinsipper i en tillitsreform. KS forventer derfor at regjeringen gjennomfører nødvendige endringer i loven og tekniske tilpasninger ved salderingen av statsbudsjettet.

- Vi håper helseministeren bruker nødvendig tid til å revurdere lovforslaget og lytter til KS og kommunene i det videre arbeidet med loven. Vi ser frem til dialog om dette på politisk nivå, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

KS og storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Drammen, Tromsø mener lovforslaget bryter med viktige prinsipper for maktfordeling mellom stat og kommune, og for prinsipper for finansiering av kommunene og nasjonal infrastruktur. Det er behov for nye nasjonale e-helsetjenester og en forutsigbar styringsmodell, både av hensyn til pasienter og ansatte i helsetjenesten. Men et forslag der regninger skal sendes kommunestyrene for tjenester de verken bruker eller er målgruppe for, og der løsninger i liten grad er tilrettelagt for bred innføring i kommunene – må bearbeides kraftig.

Uttalelse fra KS Storbynettverk sendt helse- og omsorsgministeren

KS´ brev til HOD om endringer i pasientjournalloven

KS er bekymret for at denne måten å øremerke kommunale midler til statlig styrt nasjonal infrastruktur vil ramme kommuneøkonomien hardt og at det kan gå utover innbyggernes helsetjenester.

Lenkeblokk Icon KS tar omkamp om omstridt e-helselov