Når kommunen tar i bruk DigiHelsestasjon kan innbyggerne:

  • sende og motta meldinger fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • se avtaler og avbestille avtaler
  • få varsler om planlagte avtaler på tekstmelding eller e-post

Tilsvarende løsninger på Helsenorge brukes også av fastlege, spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester som pleie- og omsorgstjenesten.

Avtaler og avbestilling

Ved å logge inn på Helsenorge kan brukerne se avtaler de har med helsetjenestene i kommunen, for eksempel konsultasjoner og avtaler med helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De kan også avlyse avtaler hvis f.eks. barnet er sykt. Avbestillingene registreres direkte i kommunens elektroniske pasientjournal (EPJ). Kommunen velger selv om en avbestilling må godkjennes før den bekreftes.

På denne måten blir det enklere for brukerne å planlegge egen hverdag. Samtidig vil kommunen motta færre henvendelser på telefon, og helsetjenesten unngår at innbygger ikke møter til avtalte timer uten å få beskjed.

Meldinger

Brukere og pårørende kan enkelt og trygt sende og motta meldinger. Meldingene kan inneholde sensitive opplysninger siden løsningen krever sikker innlogging, slik som Bank ID på mobil.

Alle meldinger lagres i den elektroniske pasientjournalen (EPJ), og både brukeren og kommunen har dermed god dokumentasjon. Løsningen legger også til rette for direkte kontakt mellom helsetjenesten og pårørende, og kommunen kan motta færre unødvendige telefoner.

Varsler om planlagte avtaler

Foreldre og ungdom over 16 år kan få varsel på e-post eller tekstmelding i forkant av en avtale. Da unngår tjenesten at innbygger ikke møter til avtalene.

Innlogging

For å logge inn på Helsenorge kan innbyggerne bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID. Innloggingen har høyeste sikkerhetsnivå, og det er dermed mulig å utveksle helse opplysninger.

Foreldre har tilgang til sine barns tjenester basert på foreldreansvaret som er definert i folkeregisteret.

Behovet for DigiHelsestasjon

Bakgrunn

Utviklingen av DigiHelsestasjon er gjennomført som et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune, Bergen kommune, Stavanger kommune og Haugesund kommune, KS, Helsedirektoratet, Norsk Helsenett, Direktoratet for e-helse, og systemleverandører innenfor helsestasjonsområdet. Formålet med prosjektet har vært å etablere digitale innbyggertjenester for helsestasjons- og skolehelsetjenesten basert på erfaringene fra DigiHelse-prosjektet, samt fra andre utredninger og initiativ som DigiUng-utredningene;

DigiUng Del 1: Ungdomshelse i en digital verden 
DigiUng Del 2: Ungdomshelse i en digital verden – anbefalinger 

Situasjonen i dag

I dag er kommunikasjon mellom innbyggerne og kommunens tjenester basert på brev, telefon, oppmøte og e-post. Brukerne av tjenestene opplever at det er vanskelig å komme i kontakt med ansatte i tjenestene. Samtidig er det grupper som ikke lett tar kontakt med tjenesten, som f.eks. ungdom generelt og unge gutter spesielt. Det er også ressurskrevende for tjenestene å besvare henvendelser mens det operative arbeidet pågår. Mange av henvendelsene inkluderer helseopplysninger som trenger en sikker kanal for å kunne besvares, mens andre av henvendelsene er knyttet til administrative forespørsler knyttet til tjenesten og avtaler.

Vi har digitalt aktive innbyggere, det er ikke bare evnen til å bruke digitale tjenester som er høy, men også forventningene til å bli tilbudt digitale alternativer.

Hva vil bli annerledes med DigiHelsestasjon?

I framtiden vil brukerne ha digital dialog med helsestasjonstjenestene. Brukerne vil kunne få tilgang til både personlige data og generell informasjon som gjør brukerne bedre informert og forberedt i møte med tjenestene. Brukerne vil også se fremtidige avtaler og gjennomførte konsultasjoner/besøk og være forberedt før konsultasjon med helsesykepleier eller annet personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

De ansatte vil i større grad kunne styre hverdagen sin ved at henvendelsene kommer via digitale kanaler og ikke via telefon. Ansatte og brukere vil også kunne kommunisere via sikre kanaler slik at kravene til personvern og informasjonssikkerhet ivaretas.

Forventede gevinster

Gevinstene er knyttet til bedre tilgjengelighet, involvering og tidsbruk for innbyggerne. Brukeren kan kontakte helsesykepleier på en sikker digital plattform. For ungdom er dette særlig viktig. Løsningen gir også større trygghet og oversikt. Brukeren får oversikt over avtaler, kan avbestille og får informasjon om hva som skjer på de ulike timene.

For tjenesten er det gevinster knyttet til bedre oppfølging av brukerne og mer effektiv tidsbruk. I tillegg ser man at løsningen kan redusere antall ikke-møtt.

For alle grupper er økt informasjonssikkerhet viktig.