Kommunene har 32 lovpålagte tjenester som benytter skatte- og inntektsopplysninger i saksbehandlingen. I dag har ikke kommunene tilgang til disse opplysningene fra Skatteetaten, og innbygger sender selv inn nødvendig dokumentasjon.

Prosjektet Kommunal sektors tilgang til skatte- og inntektsopplysninger i Skatteetaten er et samarbeid med Skatteetaten, Oslo og en rekke ressurskommune. Disse skal i første omgang se på kommunenes behov for skatte- og inntektsopplysninger for fem prioriterte tjenester.

Prioriterte tjenester

Prosjektet starter med å kartlegge behovet for skatte- og inntektsopplysninger for følgende tjenester:

  1. Barnehage
  2. Skolefritidsordning
  3. Kommunal bolig
  4. Kommunal bostøtte
  5. Egenbetaling/vederlag sykehjem

Tjenestene er prioritert av kommunal sektor da de favner mange innbyggere og en digital tilgang til opplysninger vil ha stor, positiv effekt både for innbygger og saksbehandlere.

Formål

Formålet med dette prosjektet er å få innsikt i nåsituasjon og kartlegge kommunenes behov for skatte- og inntektsopplysninger for utvalgte lovpålagte tjenester. Skatteetaten gjør en vurdering av hjemmel for utlevering av disse opplysningene. Videre setter prosjektet, samme med ressurskommunene, opp et datasett som kobler kommunenes kartlagte behov for skatte- og inntektsopplysninger med Skatteetatens data.

Sluttprodukt

For hver tjeneste utarbeides det en sluttrapport som oppsummerer innsiktsarbeidet og en detaljert feltliste som beskriver hvilke skatte- og inntektsopplysninger som skal deles fra skatteetaten til kommunene. Dette er innholdet i det tekniske API-et for hver enkelt tjeneste. På å sikt vil dette deles fra Skatteetatens delingsløsning på skatteetaten.no og skatteetaten.github.io. KS vil se på ulike modeller for hvordan kommunene kan få tilgang til tjenesten via FIKS-plattformen.

Organisering og ressurskommuner

Prosjektet er et samarbeid mellom KS, Skatteetaten og Oslo Origo (kommunens digitaliseringsenhet). Prosjektleder er utlånt til KS fra Oslo. Innsiktsarbeidet gjøres i samhandling med Skatteetaten og en rekke ressurskommuner. Skatteetaten har hovedansvaret for de juridiske vurderingene knyttet til utleveringshjemler i Skatteetaten. Prosjektet har videre en samarbeidsgruppe med representanter for Skatteetaten, KS og Oslo Origo. Samarbeidsgruppen koordineres av KS. Prosjektet forankres i KS´ samstyringsstruktur med kommunal sektor. Prosjektet baserer seg på metodikken i Norsk arkitekturrammeverk for samhandling og fokuserer på juridisk, organisatorisk og semantisk samhandlingsevne, jamfør figuren nedenfor.

imageoisij.png

 

Videre arbeid

Prosjektet ferdigstiller sitt arbeide med de fem prioriterte tjenestene i 2021. Det er etablert et 3-årig prosjekt i perioden 2021-2023 for å legge til rette for deling av opplysninger fra Skatteetaten. Viktige samarbeidspartnere er Digitaliseringsdirektoratet med Ressurssenteret for deling av data og fagdepartementene som eier lovene