Tilgang til offentlige data er en forutsetning for digitalisering og tjenesteutvikling i kommuner og fylkeskommuner.

Kommunene har i dag om lag 30 lovpålagte kommunale tjenester som benytter opplysninger fra Skatteetaten i saksbehandlingen. Fra Skatteetaten har kommunal sektor i dag digital tilgang til Folkeregisteret. For noen få kommunale tjenester kan skatteopplysninger fortsatt hentes fra Infotorg, men tjenesten på Infotorg er varslet lagt ned fra november 2023. Utover dette er praksis at innbygger selv sender inn nødvendig dokumentasjon.

Se film om prosjektet her: 

KS’ segmentansvarsrolle

KS er utpekt av kommunal sektor til å være segmentansvarlig på vegne av kommuner og fylkeskommuner overfor Skatteetaten. KS og Skatteetaten inngikk i juni 2020 en avtale som fastsetter segmentansvaret. Segmentansvarsavtalen mellom KS og Skatteetaten innebærer et formalisert samarbeid om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Skatteetatens registre. Hensikten med samarbeidet er å etablere en funksjon for digital utlevering av opplysninger fra Skatteetaten til kommuner og fylkeskommuner.

KS har etablert et 3-årig forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) for å realisere hensikten med segmentansvarsavtalen, det vil si å etablere og tilby tekniske grensesnitt (API-er) for alle de kommunale tjenestene som har behov for data fra Skatteetaten.

KS har også et linjeansvar for å etterleve de forpliktelsene som følger av segmentansvarsavtalen:

 • Være kontaktpunkt mot Skatteetaten ​på vegne av kommuner/fylkeskommuner
 • Formidle informasjon mellom Skatteetaten og kommuner/fylkeskommuner ​
 • Samordne og prioritere endringsbehovet til kommuner/fylkeskommuner ​
 • Etablere og forvalte avtaler på vegne av kommuner/fylkeskommuner ​
 • Sikre at Skatteetatens vilkår aksepteres og etterleves ​av kommuner/fylkeskommuner
 • Tilby faglig brukerstøtte til kommuner/fylkeskommuner
 • Bistå ved påkobling av konsumenter​

Tjenester vi jobber med

Prosjektet har startet med å kartlegge behovet for skatte- og inntektsopplysninger for følgende tjenester:

 1. Særnamsmannen
 2. Redusert foreldrebetaling barnehage
 3. Redusert foreldrebetaling skolefritidsordning
 4. Kommunal bolig
 5. Kommunal bostøtte
 6. Vederlagsberegning langtidsopphold sykehjem
 7. Vederlagsberegning personlig assistanse

Status for tjenestene 23.03.2022

Bilde uten beskrivelse

Juridiske vurderinger

Prosjektet følger Nasjonalt rammeverk for digital samhandling. Arbeidet for den enkelte kommunale tjeneste starter alltid med å vurdere både Skatteetatens hjemmel for utlevering av skatte- og inntektsopplysninger, samt kommunenes juridiske grunnlag for å benytte opplysningen i sin tjenesteytelse. Det juridiske arbeidet baseres på personvernregelverket, skatteforvaltningsloven og kommunenes særlover på de enkelte tjenesteområdet. Det er så langt ikke funnet juridiske hindringer for å utlevere eller ta i bruk dataene for de prioriterte tjenestene, men Skatteetaten kan ikke dele flere data enn kommunene har behov for å bruke og samtidig lov til å motta.

I samarbeid med prosjektkommunene setter prosjektet opp et datasett som definerer hvilke skatte- og inntektsopplysninger kommunene kan få hente ut fra Skatteetaten for den enkelte tjeneste. Datasettet er en sammenstilling av hva lovgivningen sier at kommunene kan eller skal bruke, og hvilke behov kommunene selv sier at de har. Når datasettet er klart fra prosjektet, kontrollerer jurister i Skattedirektoratet at datasettet er tilstrekkelig nødvendighetsvurdert og dataminimert etter Personvernforordningen (GDPR). Dette for å sikre at det ikke deles overskuddsinformasjon. Deretter setter Skatteetaten opp det tekniske grensesnittet (API-et).

Kommunen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som kommunen får tilgang til ved bruk av API-et. Kommunen er dermed ansvarlig for at personopplysningene blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk om personvern og taushetsplikt. Kommunen kan bare benytte opplysningene til det opprinnelige formålet, og kan ikke viderebruke opplysningene for andre formål enn det opprinnelige.

Behandlingsansvaret ligger alltid hos kommunen, det kan ikke delegeres til leverandører eller andre tredjeparter. Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise at personvernprinsippene overholdes.

Tilgang for kommunene

Dataene deles gratis som standard API-er, for hver enkelt tjeneste, fra Skatteetatens delingsløsning og skatteetaten.github.io. API-ene har ikke et brukergrensesnitt, men tilbyr maskin-til-maskinoppkobling via Maskinporten.

Det er opp til kommunene å velge hvordan de ønsker å koble seg på tjenestene:

 • Direkte påkobling til API-ene
 • Benytte oppslagstjenester på Fiks-plattformen
 • Påkobling til API-ene via tredjepart

Skatteetaten tilbyr API-ene gratis. Den enkelte kommune må selv avklare eventuelle kostnader med sin leverandør.

Organisering og ressurskommuner

Prosjektet er et samarbeid mellom KS, Skatteetaten og en rekke ulike ressurskommuner. Prosjektteamet består av Anne-Mette Dørum, fagansvarlig fra KS, prosjektleder Marte Martinsen, utlånt fra Oslo Origo, ansvarlig jurist for datautveksling/personvern Kjersti Jensen fra ITsFun og konsulent kommunikasjon og prosjektstøtte Åse Fixdal fra Trifid. Det er etablert et prosjektstyre som ledes av Stavanger kommune ved Birger Clementsen.

I pilotfasen har vi alle leverandører av fagsystem til tjenesten representert med minst en kommune.

Alle kommuner som ønsker å delta i innsikts- og/eller pilotfasen oppfordres til å ta kontakt med prosjektet for mer informasjon.

Brukerstøtte og kontakt med prosjektet

KS har etablert en linjeorganisasjon som ivaretar brukerstøttefunksjonen. Henvendelser kan sendes til skattedeling@ks.no.