Tilgang til offentlige data er en forutsetning for digitalisering og tjenesteutvikling i kommuner og fylkeskommuner.

Kommunene har i dag om lag 30 lovpålagte kommunale tjenester som benytter opplysninger fra Skatteetaten i saksbehandlingen. Fra Skatteetaten har kommunal sektor i dag digital tilgang til Folkeregisteret. For noen få kommunale tjenester kan skatteopplysninger fortsatt hentes fra Infotorg, men tjenesten på Infotorg er varslet lagt ned fra november 2023. Utover dette er praksis at innbygger selv sender inn nødvendig dokumentasjon.

KS’ segmentansvarsrolle

KS er utpekt av kommunal sektor til å være segmentansvarlig på vegne av kommuner og fylkeskommuner overfor Skatteetaten. KS og Skatteetaten inngikk i juni 2020 en avtale som fastsetter segmentansvaret. Segmentansvarsavtalen mellom KS og Skatteetaten innebærer et formalisert samarbeid om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Skatteetatens registre. Hensikten med samarbeidet er å etablere en funksjon for digital utlevering av opplysninger fra Skatteetaten til kommuner og fylkeskommuner.

KS har etablert et 3-årig forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) for å realisere hensikten med segmentansvarsavtalen, det vil si å etablere og tilby tekniske grensesnitt (API-er) for alle de kommunale tjenestene som har behov for data fra Skatteetaten. Samtidig legges grunnlaget for KS’ linjefunksjon for etterlevelse av segmentansvaret. 

Tjenester vi jobber med

Prosjektet har startet med å kartlegge behovet for skatte- og inntektsopplysninger for følgende tjenester:

  1. Særnamsmannen
  2. Redusert foreldrebetaling barnehage
  3. Redusert foreldrebetaling skolefritidsordning
  4. Kommunal bolig
  5. Kommunal bostøtte
  6. Vederlagsberegning langtidsopphold sykehjem langtidsopphold
  7. Vederlagsberegning personlig assistanse

Status per mai 2022

imagezh8f.pngJuridiske vurderinger

Prosjektet følger Nasjonalt rammeverk for digital samhandling. For hver kommunal tjeneste starter arbeidet alltid med å vurdere både Skatteetatens hjemmel for utlevering av skatte- og inntektsopplysninger, samt kommunenes juridiske grunnlag for å benytte opplysningen i sin tjenesteytelse. Det juridiske arbeidet baseres på personvernregelverket, skatteforvaltningsloven og kommunenes særlover på de enkelte tjenesteområdet. Det er så langt ikke funnet juridiske hindringer for å utlevere eller ta i bruk dataene for de prioriterte tjenestene, men Skatteetaten kan ikke dele flere data enn kommunene har behov for å bruke og samtidig lov til å motta.

I samarbeid med prosjektkommunene setter prosjektet opp et datasett som definerer hvilke skatte- og inntektsopplysninger kommunene kan få hente ut fra Skatteetaten for den enkelte tjeneste. Datasettet er en sammenstilling av hva lovgivningen sier at kommunene kan eller skal bruke, og hvilke behov kommunene selv sier at de har. Når datasettet er klart fra prosjektet, kontrollerer jurister i Skattedirektoratet at datasettet er tilstrekkelig nødvendighetsvurdert og dataminimert etter Personvernforordningen (GDPR). Dette for å sikre at det ikke deles overskuddsinformasjon. Deretter setter Skatteetaten opp det tekniske grensesnittet (API-et).

Kommunen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som kommunen får tilgang til ved bruk av API-et. Kommunen er dermed ansvarlig for at personopplysningene blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk om personvern og taushetsplikt. Kommunen kan bare benytte opplysningene til det opprinnelige formålet, kommunen kan ikke viderebruke opplysningene for andre formål enn det opprinnelige.

Tilgang for kommunene

Dataene deles gratis som standard API-er, for hver enkelt tjeneste, fra Skatteetatens delingsløsning på skatteetaten.no og skatteetaten.github.io. Denne løsningen har ikke et brukergrensesnitt, men tilbyr maskin-til-maskinoppkobling via Maskinporten.

Det er opp til kommunene å velge hvordan de ønsker å koble seg på tjenestene:

  • Direkte påkobling til API-ene
  • Påkobling til API-ene via tredjepart
  • Benytte oppslagstjenester på Fiks-plattformen

Den enkelte kommune må selv avklare eventuelle påkoblingskostnader med sin leverandør.

Organisering og ressurskommuner

Prosjektet er et samarbeid mellom KS, Skatteetaten og en rekke ulike ressurskommuner. Prosjektteamet består av Anne-Mette Dørum, fagansvarlig fra KS SIKT, prosjektleder Marte Martinsen, utlånt fra Oslo Origo, ansvarlig jurist for datautveksling/personvern Kjersti Jensen og konsulent kommunikasjon og prosjektstøtte Åse Fixdal. Det er etablert et prosjektstyre som ledes av Stavanger kommune.

I pilotfasen har vi alle leverandører av fagsystem til tjenesten representert med minst en kommune.

Alle kommuner som ønsker å delta i innsikts- og/eller pilotfasen oppfordres til å ta kontakt med prosjektet for mer informasjon.

Brukerstøtte og kontakt med prosjektet

KS har etablert en linjeorganisasjon som ivaretar brukerstøttefunksjonen.
Alle henvendelser til prosjektet sendes til skattedeling@ks.no.