Et stemningsbilde fra et av de digitale møtene i prosjektet "Deling av data fra Skatteetaten". Prosjektansvarlig i Skatteetaten Bjørn Sletten til venstre, prosjekteier i KS, Anne Mette Dørum øverst til høyre, juristene i Skatteetaten Anne Graadahl og Aslaug Bendiksen under, sammen med  Kjersti Jensen, som er innleid jurist i  prosjektet, samt prosjektleder Marte Nyang Martinsen helt nederst i høyre hjørne.

Året går mot slutten og julen nærmer seg med stormskritt. Det har vært et annerledes år preget av korona, hjemmekontor og digitale møter. Vi har allikevel fått til god samhandling og involvering særlig med Skatteetaten og ressurskommunene. Dette året har vi lagt grunnlaget for videre arbeid med å sikre kommunene digital tilgang til skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetaten, vi har sikret videre finansiering, bemannet opp prosjektet og fått på plass viktige juridiske avklaringer samt felles arbeidsmetodikk. Her oppsummerer vi året som ebber ut.

Vi startet arbeidene i 2020 som et samarbeid med KS, Skatteetaten og Oslo kommune. Her skulle vi se på fem prioriterte tjeneste sammen. I løpet av året har vi jobbet oss igjennom disse og til neste år vil API-er være klare for tjenestene redusert foreldrebetaling barnehage og SFO, kommunal bolig – og bostøtte, egenbetaling sykehjem langtids, personlig assistanse og eiendomsskatt. Nå fortsetter vi med ytterligere 30 kommunale tjenester som også benytter skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetaten.

Informasjon og kommunikasjon

Det har vært litt overraskende hvor mye oppmerksomhet prosjektet vårt har fått i året som gikk. Her en liten oppsummering:

KS.no: Tidlig i januar 2021 fikk prosjektet opp informasjonssider på KS.no med informasjon om forprosjektet, spørsmål og svar kommunene måtte ha og noen utvalgte ordninger som forprosjektet skulle arbeide med. Hurtig-URL er nå www.ks.no/skattedeling

NOKIOS 2021: I innledningsforedraget statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Gunn Karin Gjul, holdt på årets Nokios-konferansen fremheves vårt prosjekt som et foregangsprosjekt for deling av data innad i offentlig sektor. De få setningene som ble sagt oppsummerer egentlig prosjektet ganske godt.

Digi.no: I oktober fikk prosjektet et oppslag i Digi.no med overskriften Gjennombrudd for datadeling i kommunene: Får data direkte fra Skatteetaten. Men gammeldagse lovverk har gjort det vanskeligere enn de forutså. – Helt uforsvarlig at det skal det skal være så omstendelige juridiske prosesser, sier prosjekteier Anne Mette Dørum. Se mer

Origo labs: Oslo origo har spesielt søkelys på deling av data som en kilde til bedre, og mer automatiserte tjenester for innbygger. I oktober ble en artikkel om prosjektets arbeid og erfaringer, samt hvordan Oslo origo har utviklet tjenester samtidig som de har tatt i bruk API for Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO, lagt ut på deres nettsider

Finansiering, organisering og rigging av prosjektet

Tidlig i år fikk prosjektet 10 millioner i finansiering til et 3-årig FoU-prosjekt for å fortsette arbeidene med de gjenstående ca. 30 tjenestene som også benytter skatte- og inntektsopplysninger. I tillegg er det bevilget 4 millioner i DigiFin-midler til utvikling av en oppslagsfunksjon for skatt- og inntekt på Fiks plattformen. Det er også søkt FoU-midler til å bygge en forvaltning av segmentansvaret i KS som blant annet vil ivareta brukerstøtte og samle innspill til endringsønsker i foreliggende API-er.

På grunnlag av dette har vi denne høsten oppbemannet prosjektet for videre arbeid. I august fikk vi et kjærkomment tilskudd med Kjersti Jensen, konsulent fra ITS Fun, som leder det juridiske arbeidet. I desember fikk vi om bord Asbjørn Gjerde Lund, konsulent fra Trifid. Han skal lede det viktige arbeidet med å bredde tjenestene til alle kommuner og vil blant annet samhandle tett med Digitaliseringsnettverkene.
Prosjektet har gjennom året hatt flere saker oppe i KS samstyringsstruktur (KommIT, Digitaliseringsutvalget, Fagråd for informasjonssikkerhet og personvern, Fagråd for IKT-arkitektur og fagråd for arkiv).

I januar 2022 opprettes en ny styringsgruppe for prosjektet. Denne skal ledes av Birger S. Clemetsen fra Stavanger kommune og flere kommuner og en fylkeskommune deltar. Styringsgruppen skal også koordinere arbeidet med utvikling på Fiks-plattformen via felles rapportering.

I parallell er det nedsatt et KS-prosjekt i linjen for å etablere en linjeorganisasjon for å ivareta segmentansvarsrollen og yte brukerstøtte. Oppdraget er å utrede behovet i parallell med utrullingen av API’ene for å om 3 år ha bygget en kapasitet med 2 fulltidsressurser. Foreløpig er det Mari Verpe Moen som arbeider med dette.

Arbeidsform og -metode

Prosjektet har det siste året kommet frem til en god metodikk for hvordan vi skal realisere kommunal sektor tilgang på opplysninger fra Skatteetaten knyttet til de ulike ordningene. Metoden består av ulike faser og beslutningspunkter. Tabellen under viser fasene og en tentativ fremdriftsplan for de første tjenestene. Vi tenker å utvikle og gjenbruke denne for de øvrige.I innsikts- og kartleggingsfasen går vi gjennom kommunenes behov for opplysninger sammen med en rekke ressurskommuner som enes om et felles datasett per tjeneste. Vi har tett og godt samarbeid med Skatteetaten som kobler kommunens behov til egne data. Prosjektet har møter med ressurs- og pilotkommuner annen hver uke. I tillegg til å beslutte datasett har dette blitt en viktig felles læringsarena for alle deltakere, både knyttet til juridiske avklaringer rundt personvern og praktisk forberedelse til å ta API’er i bruk. Gjennom året har vi hatt gleden av å samarbeide med mange ulike kommuner som Bergen, Bodø, Kongsberg og Kongsbergregionen, Kristiansand, Lillestrøm, Narvik, Oslo, Rana, Sandnes, Stavanger og Trondheim.

Juridiske vurderinger begynner når vi har kartlagt hvilke opplysninger det er behov for. Juristen i prosjektet arbeider sammen med Skatteetatens jurister om en vurdering av Skatteetatens hjemmel for utlevering av opplysninger, og kommunenes hjemmel for innhenting og bruk av disse opplysningene. Her er det nå gjort mye viktig og tidkrevende grunnarbeid. På det juridiske har vi funnet en prinsipiell vurdering som kan gjenbrukes for kommende tjenester.

Når det juridiske vurderingene er på plass tilbys API-er fra Skatteetatens delingstjeneste. Oppsett av API og teknisk utvikling skjer i regi av Skatteetaten. Dette følges opp i ukentlige statusmøter med Skatteetaten som har dedikert ressurser til arbeidet. Samarbeidet er preget av god stemning, raushet og utbredt teknisk brukerstøtte.

Arbeidet i 2022

Framover vil prosjektet ha søkelys på kommunikasjon og innføring for å sikre at alle kommuner og fylkeskommuner får enkel tilgang til opplysningene fra Skatteetaten, etter hvert som API-ene lanseres. Det gode samarbeidet med ulike ressurskommuner om behovskartlegging håper vi videreføres.
Prosjektet har også kommet i dialog med de regionale Digi-nettverkene. Samarbeidet er i oppstartsfasen, men prosjektet håper at de tar rollen som lokal prosessleder og «superbruker» i å veilede kommuner i egen region om å knytte seg til API’ene

Vi har lært mye av arbeidene våre så langt og har funnet en arbeidsmetodikk som gjør at vi kan jobbe raskere med øvrige tjenester. Prosjektet vil ta en gjennomgang øvrige (om lag 30) kommunale tjenester som trenger skatte- og inntektsopplysninger og foreslå en prioritering av rekkefølge. Vi ser fram til fortsettelsen!