Tillitsreformen i offentlig sektor er et av regjeringens viktigste prosjekter. Statsministeren og kommunal- og distriktsministeren har invitert arbeidslivets parter til å komme med forslag og ideer til tillitsreformen.

I følge Hurdalsplattformen skal tillitsreformen utformes i tett samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter. KS peker i sitt innspill på at kommunene og fylkeskommunene har en særegen stilling i arbeidet med en tillitsreform i offentlig sektor. Kommunene og fylkeskommunene er hver for seg store offentlige virksomheter. De er store arbeidsgivere, med kompetanseintensive virksomheter. De er selvstendige organer med egen folkevalgt ledelse.

I det årlige debattheftet har KS stilt alle kommuner og fylkeskommuner spørsmål om hva som bør være innholdet i en tillitsreform i offentlig sektor. Kommunesektorens samlede vurderinger om innholdet i tillitsreformen vil bli formidlet av KS i blant annet vårens konsultasjonsmøter mellom KS og regjeringen. KS har samtidig takket for invitasjonen til å gi noen innspill nå til den videre utformingen av tillitsreformen.

KS understreker betydningen av at tillitsreformen utformes i en norsk kontekst. Selv om mange forhold er relativt like i de nordiske land, er det vesentlige forskjeller som en norsk tillitsreform må ta hensyn til. Blant annet viser en analyse av det lokale selvstyret i de fem nordiske land at det det er mindre rom for lokalt skjønn i Norge enn i Sverige og Danmark. 

KS deler ambisjonen om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester.
- Tillitsreformen bør bygge videre på kommunenes og fylkeskommunenes kultur og tradisjon for godt partssamarbeid og gode arenaer for involvering og medvirkning som kommunene og fylkeskommuner har, sier områdedirektør for arbeidsliv, Tor Arne Gangsø.

KS deler fullt ut regjeringens syn på at tillitsreformen må gi større frihet til kommunale og regionale myndigheter, som er de viktigste tjenesteyterne.
– Handlingsrommet for tillitsbasert styring og ledelse i kommunal forvaltning innrammes gjennom den statlige styringen av kommuner og fylkeskommuner. Økt tillit til lokaldemokratiet må derfor være en prioritert oppgave i tillitsreformen, sier områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati, Helge Eide.

Les innspillene til regjeringen