- Nå har vi fire år foran oss som jeg er sikker på blir både lærerike og givende, men også krevende og utfordrende, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Lokaldemokrati - engasjement og forventning

Nesten 60.000 innbyggere sto på valglister i årets lokalvalg og nå er om lag 11.000 valgt. Lokaldemokratiet er grunnpilaren i samfunnet vårt. Lokale folkevalgte setter dagsorden og styrer ressursbruken. Samtidig er det lokale folkevalgte som må stå til ansvar overfor innbyggerne. Derfor er det betryggende å vite at da KS nylig spurte listekandidatene om hva som motiverer dem til å delta i lokal- og fylkespolitikken, var svarene ønske om å bidra til utviklingen av bedre lokalsamfunn og engasjement for lokalmiljøet. Kort sagt; lokalpolitikere ivrer etter å gjøre en god jobb for innbyggerne!

Innbyggerne har forventninger til kommunestyrene. En undersøkelse fra Institutt for Samfunnsforskning viser at folk har store forventninger til de folkevalgte i egen kommune, som de mener er «dyktige folk som vet hva de gjør». Den samme undersøkelsen viser også at folk mener det lokale folkestyret er viktig og at lokale saker er viktig for folks stemmegivning.

Det handler om tillit

Til grunn for et godt lokaldemokrati ligger tillit. Vi er avhengige av at innbyggerne har tillit til sitt kommunestyre eller fylkesting. For å sikre tillit er det viktig at:

  • Innbyggerne kjenner seg godt representert
  • Lokale politikere sette dagsorden, styrer ressursbruken og er ombud
  • Folkevalgte levere det de lover

Les mer om disse punktene i Plattform for godt lokaldemokrati.

Å være et godt forbilde

Som folkevalgt er vi avhengige av et godt ytringsklima. En uverdig debattform med en for skarp tone gagner ikke lokaldemokratiet. En rapport KS fikk laget i vår, avdekket  at så mange som 43 prosent av norske lokalpolitikere har opplevd hatefulle ytringer eller trusler.

- Når også halvparten har vurdert å gi seg i politikken, er dette et demokratisk problem. Her kan vi som folkevalgte bidra til å endre trenden gjennom å være gode forbilder. Vi må ta ansvar for å behandle hverandre med respekt slik at alle som ønsker å delta i debatten, kan gjøre dette uten å være redd hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep, sier Helgesen.

Lokale valg, lokale konsekvenser

Deltagelsen i årets valg ser ut til å gå fra 60 prosent i forrige valg til 64, 5 prosent i årets valg. Det betyr at valgdeltagelsen i år ligger på samme nivå som i 2011. For valget til fylkestingene ligger deltakelsen i år an til å bli på i underkant av 60 prosent.

Demokratiets legitimitet hviler på høy valgdeltakelse. Derfor har KS gjennom høsten hatt en kampanje kalt «Lokale valg - lokale konsekvenser» som på en humoristisk måte har synliggjort konsekvensene av å ikke bruke stemmeretten.

KS Folkevalgtprogram tilbys alle kommunestyrer og fylkesting etter valget

Folkevalgtprogrammet skal bidra til å gjøre folkevalgte trygge i rollene sine, gi god rolleforståelse og gi innsikt i hvordan folkevalgte kan samspille med hverandre, administrasjonen og innbyggerne for å løse utfordringer og skape muligheter. Klikk her for å lese mer om folkevalgtprogrammet.