I forbindelse med planleggingen av den administrative organiseringen diskuterte SAS-kommunene hva som var hensiktsmessig organisering av en del områder, f.eks. barneverntjenesten. I nye Sandefjord er erfaringen at det i oppstarten er mange problemstillinger, oppgaver og rutiner som må utvikles, etableres og følges opp på tvers av kommunalråder og enheter. Det overordnede ansvaret for dette er lagt til seksjon strategi og samfunn under assisterende rådmann.

Tverrfaglige samarbeidsformer

Erfaringene fra etableringen av nye Sandefjord viser behovet for å være bevisst på etablering av nye tverrfaglige samarbeidsformer i ulike faser av sammenslåingsprosessen. Det overordnede ansvaret for dette bør plasseres i rådmannens stab.

På områder hvor sammenhengende tjenester er særlig viktig, bør man vurdere om det er behov for egne samordningsprosjekter for eksempel når det gjelder tjenester mot utsatte barn og unge. Nok ressurser til etablering og innkjøring av slike rutiner i oppstartfasen er viktig, samtidig som disse etter en tid bør evalueres og eventuelt justeres.

Anbefalinger

  • Ha bevissthet om at en sammenslåing innebærer behov for etablering av nye tverrfaglige samarbeidsformer.
    • Vær oppmerksom på behovet for tverrsektoriell samordning i ulike faser av sammenslåingsprosessen.
  • Plasser ansvaret for overordnede tverrsektorielle oppgaver i rådmannens stab.
  • Vurder behov for egne tverrfaglige samhandlingsprosjekter på områder hvor det er særlig behov for sammenhengende tjenester, f.eks. når det gjelder tjenester rettet mot utsatte barn og unge.
  • Prioriter ressurser til innkjøring av tverrfaglige samarbeidsrutiner i oppstarten av den nye kommunen.
  • Evaluer den kommunale organiseringen og det tverrfaglige samarbeidet en tid etter oppstart av ny kommune, og vurder behov for endringer og tilpasninger.