I forhandlingsutvalgets utredning ble det signalisert at det skulle ytes kommunale NAV-tjenester i de tre kommunene. Det ble ikke sagt noe om organisering eller hvilke tjenester som skulle ligge hvor.

NAVs to styringslinjer

NAV-kontorene er omfattet av både en kommunal og statlig styringslinje, noe som blant annet innebærer to ulike hovedavtaler som regulerer de ansattes rett til blant annet medbestemmelse. Gjennom den statlige avtalen har de ansatte forhandlingsrett ved varig endring av organisasjonsplan og bemanningsendringer, mens den kommunale gir drøftingsrett, noe som gav ubalanse i forhandlingene. Det var ulike oppfatninger om hvilket nivå i NAV som skulle være statlig medbestemmelsesorgan og også hvordan forhandlingene skulle foregå.

Det er gjennomført en evaluering av prosessen med etablering av felles NAV-kontor. Arbeidsgiversiden gir uttrykk for at Arbeids- og velferdsdirektoratet burde gjort prinsipielle avklaringer om lederansettelse og medbestemmelse på et langt tidligere tidspunkt enn det som ble gjort. For SAS-kommunene var organisasjonsplanen for NAV klar i oktober 2016. Etter det ble noen ledere innplassert, mens resten av lederstillingene ble utlyst internt.

Viktig med avklarte ansvarsforhold

Siden det er to styringslinjer i NAV, er erfaringene fra SAS-kommunene at det er viktig med avklarte ansvarsforhold, gode informasjonskanaler og samtidig informasjon. Selv om rettighetene til ansatte i stat og kommune er forskjellige, er intensjonene de samme. Forhandlinger/drøftinger som angår felles arbeidsplass, bør skjer i åpne møter hvor begge parter involveres på lik linje og sikres reell medinnflytelse.

Rutiner for vurdering av fortrinnsrett og rekruttering av NAV-leder ved sammenslåing av NAV-kontor, må være avklart og samstemt på alle nivå i NAV-organisasjonen. At både kommunalt og statlig ansatte får reell medinnflytelse og involveres på lik linje, må være styrende. 

Anbefalinger

 • Det må sikres likelydende og samtidig informasjon i begge styringslinjer.
  • Partnerskapsmodellen innebærer to styringslinjer og flere linjeledere involvert enn i en vanlig kommunal virksomhet. Avklarte ansvarsforhold, gode informasjonskanaler og samtidig informasjon er derfor særlig viktig her. Informasjon til ansatte må være likelydende og kommunisert i både statlig og kommunal styringslinje. Det kan eksempelvis avtales faste felles møtepunkter, informasjonskanaler ol.
 • Det bør utarbeides klare retningslinjer for vurdering av fortrinnsrett for NAV-ledere.
  • Rutiner for vurdering av fortrinnsrett og rekruttering av NAV-leder ved sammenslåing av NAV-kontor må være avklart og samstemt på alle nivå i NAV-organisasjonen. Dette kan bidra til en likere praksis i sammenslåingsprosesser og likere behandling av NAV-ledere i hele landet.
 • Bruk sjekklister som KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet for å få oversikt over hvilke aktiviteter som må til ved sammenslåing av NAV-kontor i forbindelse med kommunesammenslåing.
 • Legg til rette for medbestemmelse på like premisser, slik hovedavtalen i både statlig og kommunal sektor åpner for.
 • Arbeids- og lønnsbetingelser bør harmoniseres.
  • På NAV-området bør det vies særlig oppmerksomhet til harmonisering av arbeids- og lønnsbetingelser, fordi det kan eksistere uheldige forskjeller både mellom de ulike sammenslåingskommunene og mot den statlige delen av NAV i de ulike kommunene. Slike forskjeller bør avdekkes tidlig i sammenslåingsprosessen. Er det umulig å harmonisere forskjellene før sammenslåingstidspunktet, bør det utarbeides planer for hvordan og når en harmonisering vil finne sted.