I SAS-kommunene ble det satt ned en egen temakomite som hadde i mandat å komme med forlag til hvordan nærdemokratiet kunne ivaretas i den nye kommunen. Det ble gjennomført en prosess hvor blant annet lag og foreninger ble invitert til å gi innspill, og det ble hentet inn erfaringer med bruk av ulike nærdemokratiordninger.

Nærdemokrati

Komiteen ønsket å bygge videre på nærdemokratiordningen som Sandefjord hadde fra før. Den innebærer at man etabler ett nærmiljøutvalg for hver barneskolekrets som har oppgaver for hele livsløpet. I alt dreier det seg om 20 nærmiljøutvalg. Målet er at ordningen skal bidra til tett og god dialog mellom innbygger og folkevalgte, styrking av lokaldemokratiet og økt valgdeltakelse.

Høsten 2016 ble det gjennomført en lokaldemokratiundersøkelse for å finne ut hva innbyggere og folkevalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord mente om lokaldemokratiet. Den skal gjentas i 2019 for å se på utviklingen etter sammenslåingen.

Behov og muligheter

Erfaringene viser at det er viktig å vurdere etablering av en nærdemokratiordning. Behovene og muligheten kan variere mellom ulike sammenslåingskonstellasjoner. Dersom det finnes slike ordninger fra før, kan det være hensiktsmessig å bygge videre på disse, og samtidig dra veksler på andres erfaringer. Gjennomføring av en lokaldemokratiundersøkelse er nyttig for å kunne følge med på hvordan lokaldemokratiet utvikler seg over tid.

  • Gjennomfør KS’ lokaldemokratiundersøkelse for å få nyttig innsikt.
    • Undersøkelsens resultater gjør det mulig å rette innsats mot bestemte tema eller områder i den nye kommunen. Undersøkelsen kan også utgjøre et «nullpunkt» for senere målinger av hvordan lokaldemokratiet i den nye kommunen utvikler seg.
  • Bygg videre på eksisterende nærmiljøordninger og dra nytte av andres erfaringer.
    • Dersom sammenslåingskommunene allerede har erfaring med godt fungerende ordninger er det verdt å ta med seg disse videre. Det bør vies ekstra oppmerksomhet og ressurser til innføring i de delene av den nye kommunen som ikke har hatt noen nærmiljøordning.
    • Studiebesøk til andre kommuner som har erfaring med nærmiljøordninger kan gi verdifull informasjon om hvordan andres løsninger kan tilpasses egen kommune.