I forhandlingsutvalgets utredning ble det lagt til grunn at samarbeidsavtaler om interkommunale tjenester skulle gås igjennom med sikte på at kommunen selv skulle produsere tjenester til sine innbyggere. De tre SAS-kommunene er involvert i mange samarbeid, hvor de fleste kommunene i Vestfold inngår. Noen få samarbeid som enkeltkommuner var involvert i er sagt opp, men de fleste er videreført inntil eierskapsmelding for ny kommune er utarbeidet i 2017.

Oversikt over samarbeid

Erfaringene fra SAS-kommunene tilsier at oversikt over interkommunale samarbeid og samarbeidsavtaler må framskaffes raskt etter vedtak om sammenslåing. Samarbeidsavtaler har gjerne en oppsigelsestid på ett år. Før den tid må kommunene ta stilling til hvilke samarbeid som skal avsluttes, hvilke som skal videreføres, og hvilke samarbeid som kan avklares nærmere på et senere tidspunkt.

Det bør settes i gang prosesser som grunnlag for utarbeidelse av eierskapsmelding. Den nye kommunen trenger å ha dette på plass rimelig raskt for å kunne utøve god eierstyring, følge opp selskaper og interkommunale samarbeid.

Anbefalinger

  • Start arbeidet med å kartlegge hva som finnes av selskaper og interkommunale samarbeid i kommunene så tidlig som mulig. Få oversikt over hva som finnes av avtaler.
  • Ta stilling til hvilke samarbeid som skal avsluttes, hvilke som skal videreføres, og hvilke samarbeid som kan avklares nærmere på et senere tidspunkt.
    • Disse avklaringene bør være gjort senest innen et år før sammenslåingen finner sted.
  • Sørg for at medarbeiderne i interkommunale selskap/foretak ivaretas på lik linje med øvrige ansatte i kommunene.
  • Start grunnlagsarbeid for utarbeidelse av eierskapsmelding for den nye kommunen så snart vedtak om sammenslåing er fattet. Den nye kommunen behøver en eierskapspolitikk og å ha eierstrategier på plass for å utøve eierskap, følge opp selskaper og interkommunale samarbeid.