Tips!

Dere bør tilstrebe organisatoriske hovedstrukturer som støtter opp om sentrale målsettinger for sammenslåingen. Det er lurt å legge til rette for en modell som ivaretar behov for effektiv og god samhandling mellom tilgrensende enheter.

I Sandefjord ble overordnet politisk og administrativ organisering avklart gjennom forhandlingsutvalgets utredning i forkant av vedtak om sammenslåing. I sammenslåingsprosesser hvor dette ikke er klarlagt, må dette være en prioritert oppgave så snart prosjektorganisering er på plass.

Anbefalinger

  • Avklar politisk og administrativ organisering så raskt som mulig.
    • Dersom dette ikke er avklart i forkant av vedtak om sammenslåing, må dette være en prioritert oppgave så snart prosjektorganisasjonen er etablert.
    • Politiske og administrative hovedstrukturer må være på plass som grunnlag for mer detaljert planlegging og organisering av kommunen.
  • Vurder behov for organisatoriske grep som støtter opp om sentrale målsettinger og gevinster som man ønsker å realisere gjennom sammenslåingen.
  • Vurder om det er spesielle områder man ønsker å prioritere i den nye kommunen og om det er behov for å etablere egne utvalg/komiteer på disse områdene.
    • En sammenslåingsprosess bør ses på som en mulighet for å gjøre organisatoriske endringer for å stå bedre rustet til å håndtere framtidige utfordringer og muligheter.
  • Ta hensyn til behov for samhandling mellom ulike enheter i valg av organisasjonsmodell.