- Vi er veldig glade for den store oppslutningen om programmet, sier Dag-Henrik Sandbakken, prosjektleder for KS Folkevalgtprogram.

I etterkant av hvert lokalvalg tilbyr KS Folkevalgtprogram til alle kommuner og fylkeskommuner i Norge. Målet med programmet er å styrke de folkevalgtes motivasjon, bidra til god rolleforståelse og trygghet i oppgavene som står foran dem som lokalpolitikere.

I perioden september 2019 til februar 2020 har over 320 kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg (i Oslo) gjennomført et to dagers basisprogram.  Det er gjort avtale om gjennomføring av basisprogrammet med svært mange av de øvrige kommunene og fylkeskommunene også. Bare et fåtall har takket nei.

Skreddsydde folkevalgtdager i tillegg til basisprogrammet

Alle kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg tilbys i tillegg ytterligere to dager med skreddersydde folkevalgtdager. Her er det opp til de folkevalgte å bestille tema som de ønske å ta opp. Veldig ofte kan det være repetisjon eller fordypning i de mest sentrale temaene i basisprogrammet, eller å fordype seg i andre tema som kommuneøkonomi, etikk og antikorrupsjon. 

Lenkeblokk Icon Les mer om programmet her.

Hvem deltar og hva inneholder KS Folkevalgtprogram?

Målgruppa for programmet er de direkte valgte i kommunestyrene, bydelsutvalgene (Oslo) og fylkestingene. I tillegg kommunedirektøren og dennes ledergruppe. Videre anbefaler KS at kontrollutvalgets medlemmer inviteres med. For øvrig er det opp til den enkelte kommune eller fylkeskommune om de ønsker å invitere andre med på samlingene.

Samlingene kombinerer teoretisk opplæring med praktisk oppgaveløsning av caser, og refleksjonsoppgaver. Programmet tar utgangspunkt i folkevalgtes roller og mye av programmet er lagt opp til å gi de folkevalgte en god rolleforståelse. De tre sentrale samspillene man møter som lokalpolitikere blir vektlagt på samlingene: Samspillet mellom de folkevalgte, samspillet med administrasjonen, herunder arbeidsgiverrollen, og samspillet med lokalsamfunnet. Programmet bygger på boka Tillit KS Folkevalgtprogram 2019-2023.

- Jeg er svært godt fornøyd med at evalueringen viser at så mange er fornøyde, både med programinnhold og prosessveilederne. Vi har rett og slett flinke folk! Dag-Henrik Sandbakken, prosjektleder for KS Folkevalgtprogram.

Fornøyde deltakere

I etterkant av samlingene har over 4400 deltakerne evaluert opplegget, hvorav litt under halvparten av de som har svart er inne i sin første periode som folkevalgte. Tilbakemeldingene er gode. 90 prosent har svart at samlingene har vært nyttige eller svært nyttige. De spurte oppgir kulturen i kommunestyret som det viktigste temaet som ble behandlet. 93 prosent har oppgitt at de var fornøyde med prosessveilederne, som leder samlingene.

Organiseringen av Folkevalgtprogrammet er inndelt i regioner med 42 såkalte prosessveiledere som gjennomfører samlingene. Det er tidligere ordførere, rådmenn eller andre som har særskilt god kunnskap om hva som utfordrer lokalpolitikeres hverdag. Alle prosessveilederne har gjennomgått et omfattende opplæringsprogram før oppstart. Les mer om KS Folkevalgtprogram her.