Målgruppen for KS Folkevalgtprogram er de folkevalgte, men vi anbefaler at medlemmene i kontrollutvalgene og administrativ ledelse deltar på samlingene. Programmet skal bidra til å styrke de folkevalgtes motivasjon, rolleforståelse og trygghet til å løse utfordringer og skape muligheter i kommunen eller fylkeskommunen.

Programmet er delt inn i to deler.

Basisprogrammet

Den første delen – basisprogrammet - gjennomføres så tidlig som mulig etter hvert valg, og den går over to dager. Tema for disse to første dagene er først og fremst å gjøre de folkevalgte trygge på rollen som folkevalgt. Det handler om hvordan rollen kan utøves, hvordan man kan få til et best mulig samspill mellom de folkevalgte, med administrasjonen i kommunen eller fylkeskommunen, og ikke minst hvordan man kan samhandle med innbyggerne på en god måte. Det er også rom innenfor programmet til å gi det en lokal tilpasning der det er ønskelig. Til å lede samlingene engasjerer KS prosessveiledere som både har mye kunnskap og erfaring fra kommunesektoren, og med særlig vekt på kunnskap om det å være folkevalgt. Den enkelte kommune eller fylkeskommune velger selv hvilken prosessveileder de vil ha.

Skreddersydde folkevalgtdager

Del to av programmet er de mer skreddersydde folkevalgtdagene. En folkevalgtdag kan godt være en hel dag, men kan også være en kortere samling før et møte i kommunestyret eller fylkestinget. Her kan kommunen eller fylkeskommunen selv definere hva de ønsker å arbeide med, og vi tilpasser både programmet og valget av prosessveiledere etter det. Eksempler på tema kan være arbeidsgiverrollen, kommuneøkonomi eller etikk. Ofte er det behov for å løfte frem igjen tema fra basisprogrammet. Roller og rolleforståelse er et av de vanligste temaene på disse folkevalgtdagene.

Programmet tilbys alle kommuner og fylkeskommuner innenfor medlemskontingenten. Det vil si at kommunene og fylkeskommunene betaler for reise- og oppholdsutgifter for prosessveiledere samt kostnadene for frikjøp av de folkevalgte, eventuell leie av møtelokaler, bespisning og liknende. Honorar til prosessveiledere og materiell dekkes av KS.

Det nye KS Folkevalgtprogram for perioden 2019-2023 er nå under utvikling. Alle som har eller vil få en rolle i dette programmet, vil delta på flere samlinger for å skolere seg best mulig før programmet iverksettes rett etter valget i september 2019.

Ta gjerne kontakt med koordinatoren i din region for nærmere informasjon.