Denne høsten trer over 10 000 folkevalgte inn i 356 nye kommunestyrer og 11 fylkesting, mange av dem i nye sammenslåtte kommuner eller fylkeskommuner. Det er et ærefullt oppdrag og en tillitserklæring. Det gir også muligheter til å sette viktige tema som etikk og antikorrupsjon på dagsorden.

Bestemmelser om egenkontroll og varsling

Ved konstituering av nye kommunestyrer og fylkesting høsten 2019 trer også ny kommunelov i kraft. I den nye kommuneloven ligger det flere nye bestemmelser om egenkontroll – et viktig virkemiddel i kommunenes etikk- og korrupsjonsarbeid. Kommunenes ansvar som myndighetsutøver, som leverandør av viktige velferdstjenester og ikke minst ansvaret for fellesskapets penger, fordrer god kontroll. Egenkontroll er viktig for å forebygge risiko for misligheter og for å bygge opp under tillitten til kommunen.

Også på områder knyttet til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling har det skjedd flere endringer de senere år. Fra 2020 vil de seneste lovendringene bli rettskraftige og skal innarbeides i kommunens eller fylkeskommunens rutiner.

Etikkportalen.no

På KS sin nettside etikkportalen.no finner du mye nyttig informasjon og verktøy som kommunen kan ta i bruk i arbeidet med etikk og antikorrupsjon. For eksempel finner du:

  • Håndbok i antikorrupsjon    
  • Råd for etikkarbeid  
  • Veileder om ytringsfrihet og varsling
  • Eksempelsamling med etiske dilemmaer

Det er også laget en samling med case som kan være et nyttig og praktisk hjelpemiddel i arbeidet med å styrke bevissthet, holdninger og rutiner slik at uetisk atferd og korrupsjon kan forhindres.

Etikk som tema i folkevalgtopplæring

Etikk kan velges som særskilt tema i KS Folkevalgtprogram, som denne høsten tilbys alle kommunestyrer og fylkesting.