Dette prosjektet er veldig viktig for at flere menn som mottar ytelser fra NAV raskt skal få fagbrev som helsefagarbeider og komme inn i jobb
Bjørn Arild Gram

Menn i Helse

Menn i helse er et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider. Deltakerne er menn mellom 25-55 år som mottar ytelse fra NAV. Prosjektet bidrar til at deltakerne får en kompetanse de selv og kommunesektoren trenger, og dermed til mer arbeidsinkludering og mindre utenforskap. Tiltaket realiserer dermed viktige og felles mål både for kommunesektoren og regjeringen. Menn i helse er også omtalt som et viktig likestillingstiltak i Granavolden-plattformen,

KS har nå sendt et brev til helse- og omsorgsministeren, arbeids- og sosialministeren og forsknings- og høyere utdanningsminister og bedt dem om å sørge for en snarlig løsning slik at deltakere kan gjennomføre opplæringen som fører til fagbrev som helsefagarbeider. På grunn av en ny lovtolkning, har ikke menn som deltar i Menn i helse lenger rett til å søke lån og stipend.

- Dette prosjektet er veldig viktig for at flere menn som mottar ytelser fra NAV raskt skal få fagbrev som helsefagarbeider, og dermed komme ut av utenforskap og inn i jobb, sier Bjørn Arild Gram.
– Vi kan allerede vise til veldig gode resultater av dette landsomfattende prosjektet og ønsker at vi skal kunne rekruttere mange menn til dette fremover også. Da er vi avhengige av at støtteordningene fungerer. 

Hindrer gjennomføring av tiltak

Lånekassen har endret sin tolkning av regelverket og mener deltakerne ikke har rett til lån og stipend i læretiden. De begrunner det med at deltakerne har opplæring i regi av NAV. De presiserer også at dette skal gjelde dersom de ikke mottar ytelser fra NAV i den perioden de er i læretid.

- Regelen hindrer at voksne kan gjennomføre dette tiltaket, og dermed en realisering av regjeringens ambisjoner om at flere kan få den kompetansen de selv og arbeidslivet trenger, sier Bjørn Arild Gram.
- Det er også i strid med regjeringens mål om å åpne Lånekassens ordninger for livslang læring, slik de er formulert i Meld. St. nr. 14 (2019-2020) Kompetansereformen - lære hele livet.

Ønsker snarlig løsning

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, har på vegne av Regjeringen svart på henvendelsen fra KS om at Kunnskapsdepartementet skal vurdere om regelverket for utdanningsstøtte kan bli bedre tilpasset tilbud som Menn i helse. Han skriver i svarbrevet at de vil komme tilbake til saken i forbindelse med budsjettet.

KS understreker behovet for en snarlig løsning for deltakere som vil trenge disse ytelsene fra oppstart av neste skoleår.

Lenkeblokk Icon Brev fra KS til Kunnskapsdepartementet Lenkeblokk Icon Svarbrev fra Kunnskapsdepartementet til KS