Kommunene i pilotprosjektet "Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune" har søkt å finne svar på hvordan en kan samhandle og samskape på måter som gjør dette til et handlings- og tankesett som preger den enkelte kommunes arbeid over tid. Helhet og sammenheng i tjenester, for å treffe målgruppene best mulig, har vært mål for arbeidet. For noen av kommunene i prosjektet har det å finne innslagspunktet for samhandling med andre vært en utfordring. Hvordan kommer vi i det hele tatt inn til bordet der «de andre» sitter? Hvordan skapes handlingsrom i form av tid, folk og kompetanse til å involvere innbyggerne i medvirkningsprosesser?

«Kommune 3.0» og «samskapingskommunen» er sentrale begrep i arbeidet i pilotprosjektet, og beskriver en kommune hvor ansatte, politikere, innbyggere og andre sammen finner ut hvordan et behov eller en utfordring skal løses. Det kan være utfordrende å få flere perspektiver, ulike logikker og forskjellige fag og roller med i et fellesskap for å utvikle kunnskapsgrunnlag for valg og prioriteringer.

Når for eksempel barnehage, skole, SFO og kulturskole sammen skal se på hva som skal til for at de i større grad enn tidligere skal samhandle for barn og unges beste, hva må gjøres? Hvilke prosesser skal til, hvordan strukturerer vi dette, hva forankrer og begrunner vi det i, hvordan beskriver vi det vi ønsker å oppnå? 

Kommunenes konkrete erfaringer med utvikling av tjenestene er vesentlige å ta med videre. Fellestrekk fra kommunenes rapporter, erfaringer og læring fra pilotprosjektet er oppsummert i seks mulige «suksesskriterier». Dette danner et kunnskapsgrunnlag og utgangspunkt for anbefalinger som er oversendt KS og Norsk kulturskoleråd. 

Kommunal samskaping - med kulturskolen som døråpner

Suksesskriterier

Med kunnskap om samskaping som ressurs og pilotkommunenes erfaringer kan det trekkes ut noen mulige suksesskriterier for arbeid med utvikling av fremtidens kulturskole.

 • Vær nysgjerrig!

  Selv om det tilsynelatende er et stort spenn i årsakene til at kommunene meldte seg som deltakere i piloten Fremtidens kulturskole, har det i løpet av pilotperioden utkrystallisert seg en fellesnevner for alle deltakerkommunene; nemlig en nysgjerrighet etter å utforske kulturskolens potensial til å spille en større rolle i lokalsamfunnet og utviklingen av dette, enn det kommunen og kulturskolen har gjort frem til nå.  

 • Gå på kildejakt!

  Kommunene oppsummerer at det å bli kjent med hverandre og med hverandres virksomheter har vært avgjørende for samskapingsarbeidet. Hva fins av ressurser i kommunen som kan gi energi og retning i arbeidet med å bidra til at innbyggerne i kommunen får leve gode liv? Hvilke personer, dokumenter, planer og organisasjoner er relevante å bli bedre kjent med? Hva og hvem er kilder til nyttig kunnskap? 

 • Inviter noen du ikke kjenner!

  Hvordan kan vi best bli kjent med styrker og utfordringer i egen og i hverandres virksomhet? Nysgjerrigheten har brakt pilotdeltakerne inn i samtaler lokalt som de ikke tidligere har hatt, gjennom å invitere til samtaler med parter som ikke har samarbeidet på denne måten tidligere.

 • Vær ambisiøs - både på egne og andres vegne!

  Samskaping og samhandling krever bevissthet rundt mulige kulturtrekk i egen organisasjon som ev. kan være til hinder for samskapingen. Å være en god samskapingsaktør innebærer derfor at en også har ambisjoner om å utvikle egen organisasjon, og arbeider kontinuerlig med utviklingen av egen organisasjonskultur. 

 • Forankre godt!

  For å avklare forventninger og sette ønsket retning for arbeidet er god forankring avgjørende for å lykkes. Forankring innebærer å kartlegge relevante interessenter både politiske og administrativt, vite hva som skal forankres med hvem, og når og hvordan forankringen skal skje. Den beste forankringen oppnås gjennom møter med ansatte og andre berørte parter, og gjennom å etablere en god dialog med alle involverte fra starten av arbeidet. 

 • Ta tid!

  Utviklingsarbeid, og ikke minst samskaping, er tidkrevende. Alle pilotkommunene erfarer at det er krevende å finne felles tid for arbeid med samskaping og samhandling. Det gjelder å ikke bare ha tid, men å ta tid gjennom å legge gode møteplaner og strukturer for arbeidet, med tydelige og uttalte forventninger knyttet til hvem gjør hva, når, med hvem og hvorfor. 

Videre arbeid

Råd fra kommunene

Ved pilotprosjektets slutt ble kommunegruppene utfordret på å si noe om innhold, form og organisering i prosjektet; hva ville deltakerne hatt mer eller mindre av, og hvorfor?​ Deltakerne ble også bedt om å komme med råd til KS og Kulturskolerådet om hvordan organisasjonene best kan følge opp arbeidet med Fremtidens kulturskole. Rådene til organisasjonene kan også fungere som gode råd også for det lokale samskapingsarbeidet.

 • Innhold

  Selv om tema som er tatt opp på samlingene i pilotprosjektet fremheves som relevante er kommunene entydige på at det er viktig å prioritere å gå i dybden på færre tema innenfor de ulike virksomhetene enn å gape over for mye. Det fremheves av kommunene at det er bra å ha fokus på «to spor», dvs. både tiltakssporet og organisasjonssporet.

  Råd fra kommunene for videre arbeid
  Ikke gap over for mye, men gå heller i dybden på færre tema og sett av tid til refleksjon. Hold fokus på «to spor». 

 • Samarbeidsklima

  Det fremheves av alle kommunene at pilotprosjektet har vært preget av god stemning og godt samarbeidsklima. Noen kommuner trekker frem at god organisering har gitt forutsigbarhet i prosjektet og trygge rammer for samarbeidet 

  Råd fra kommunene for videre arbeid
  Samskaping krever at en blir godt kjent med hverandre sett derfor av godt med tid til både plenumstid og gruppesamtaler underveis for å utvikle et godt samarbeidsklima 

 • Møtepunkt

  Med tanke på møtepunkt meldte deltakerne at det var fint med variasjon mellom fysiske og digitale møter. Det opplevdes bra med deling av erfaringer mellom kommunene, i tillegg til møter med kommunegruppa. Det kunne med fordel ha vært flere møtepunkt for koordinatorene underveis.

  Råd fra kommunene for videre arbeid
  Vær bevisst på variasjon i form og innhold i møtene, i tillegg til å ha høy bevissthet rundt hvem som deltar på hvilke møtepunkt, hvorfor og hvordan. 

 • Bruk av språk

  Pilotprosjektet har vært et sektorovergripende prosjekt. Selv om kulturskolen har vært døråpner i arbeidet, må en være var for ikke bare snakke om kulturskole i samskapingsprosessen, men heller ha fokus på «kultursamfunnet 3.0» og hvordan kulturskolen kan ha en rolle som utviklingsaktør i dette.

  Råd fra kommunene for videre arbeid
  Unngå bruk av «stammespråk» som ikke kan forstås av alle partene i samarbeidet. Ikke bruk for mange ord, vær konkret! 

 • Mellomarbeid

  I arbeidet med pilotprosjektet Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune har kommunegruppene hatt oppgaver mellom samlingene, i tillegg til oppgaver knyttet til egne tiltak. Kommunene melder tilbake at forventinger til arbeid mellom møtene er nødvendig og bra, men krevende.

  Råd fra kommunene for videre arbeid
  Forventingene til mellomarbeid må avklares og tilpasses lokale forhold.  

 • Prosess-støtte

  Noen av kommunene spiller inn at tilbud om veiledning og prosess-støtte underveis var et klokt grep, fordi det er nyttig å få et blikk utenifra på eget utviklingsarbeid. Samtidig pekes det på at mange ikke benyttet seg av dette tilbudet, av ulike årsaker. Noen foreslår at pilotkommunene kan få en «fadder» som følger opp kommunene i det videre arbeidet.

  Råd fra kommunene for videre arbeid
  For å få et eksternt blikk på utviklingsarbeidet bør prosess-støtte være tilgjengelig for kommunene. 

Råd fra koordinatorene

Ved Pilotprosjektets slutt ble koordinatorene i kommunegruppene bedt om å si noe om hvordan de så for seg at en best kan sikre eierskap og engasjement på tvers av sektorer og etablerte strukturer, for videre arbeid med kommunal samskaping. Legitimitet og forankring og ble trukket frem som hovedpunkt.

 • Legitimitet

  Koordinatorene i pilotprosjektet mener at for å sikre legitimitet for denne typen arbeid, og for å kunne se overføringsverdi til andre tjenesteområder, kreves forskningsbaserte kunnskapsgrunnlag og systematisk kunnskapsdeling. I tillegg til at det kan forskes på egen virksomhet bør det utføres forskningsarbeid av eksterne. 

  Stikkord for forskningen kan være: 

  • elevenes medvirkning 
  • innbyggers medvirkning 
  • samarbeidsstrukturer 
  • kost/nytte i samskaping
 • Forankring

  Tilbakemelding fra koordinatorene er at samskapingsarbeidet må forankres i det kommunale systemet i flere retninger:  

  • Sideveis, dvs. i samarbeid med andre tjenester
  • Oppover, dvs. hos øverste administrative og politiske ledelse 
  • Nedover, dvs. hos medarbeidere innenfor eget tjenesteområde 
 • Råd fra koordinatorene for videre arbeid

  • Følgeforsking av eksterne, for å sikre legitimitet til denne typen arbeid. Fokus for denne forskingen må først og fremst være effektene som samskaping medfører for innbyggere, elever og samarbeidsparter.  
  • Forankring i alle nivå i det kommunale systemet, og forankringsarbeidet må ha fokus på relevans og nytte for samarbeidspartene. 

   

Erfaringer fra KS og Norsk kulturskoleråd

KS og Norsk kulturskoleråd innledet i 2016 et samarbeid om en felles kultursatsing, med kulturprosjektet Oppspill som felles prosjekt. Et av hovedtemaene for samarbeidet var kulturskolen og dens plass i den lokale kulturelle grunnmuren. Gjennom det videre samarbeidet om fremtidens kulturskole har Norsk kulturskoleråd og KS høstet erfaringer som er verdifulle også i fremtidig utviklingsarbeid.

Hva har KS lært?

 • God forankring må etableres i tidlig fase

  Gjennom prosjektet «Fremtidens kulturskole» og pilotprosjektet «Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune» har KS erfart hvilken kraft kulturskolen som tjenesteområde kan være i utvikling av tverrsektorielt samarbeid, til beste for barn og unge i kommunene. KS har også erfart at utviklingsprosjekter av denne typen har størst mulighet for å lykkes dersom det er etablert god forankring i en tidlig fase både politisk og på overordnet administrativt ledernivå.

  KS har gjennom pilotprosjektet fått økt bevissthet rundt kulturskolens rolle i å bidra til gode lokalsamfunn preget av mestring og tilhørighet for alle barn og unge. Kulturskolen er derfor tatt inn som et viktig tjenesteområde i rammeverket til utviklingsprogrammet ABSOLUTT, som KS tilbyr sine medlemmer. 

  Pilotprosjektet har bidratt til økt fokus på helhet og sammenheng i tjenestetilbudene til barn og unge i pilotkommunene, der kulturskolen gjennom pilotprosjektet har fått en tydelig og framtredende posisjon.

 • Prosjektet må eies av kommunene selv

  For å lykkes med et prosjekt av denne typen, har KS erfart at det er vesentlig at kommunene selv tar eierskap til eget prosjekt. Likevel ser det ut til at det er nyttig med en overordnet koordinering og prosjektledelse med strukturer som bidrar til å holde «trykket» oppe gjennom å etterspørre, etablere milepæler og bidra med samlinger for deltakere. Dedikerte koordinatorer i hver enkelt kommune er også en vesentlig suksessfaktor. Det kan likevel være en utfordring å opprettholde lik progresjon i arbeidet i den enkelte kommune på grunn av ulik kapasitet, prioritering og forankring av arbeidet.  

Hva har Norsk kulturskoleråd lært?

 • Å være eksemplarisk i egne arbeidsmåter bygger kompetanse og gir legitimitet

  Gjennom arbeidet med fremtidens kulturskole og samarbeidet med KS har Norsk kulturskoleråd gjort erfaringer med samskapingsprosesser lik prosessene det har vært lagt opp til for deltakerkommunene. Å kjenne på de samme utfordringene i arbeidet som kommunene selv møter i arbeidet har styrket Norsk kulturskoleråds kapasitet i rollen som utviklingsorganisasjon for kommune. Basert på erfaringene fra pilotprosjektet Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune vil Norsk kulturskoleråd også i fremtidig utviklingsarbeid legge vekt på å følge kommunenes utfordringer gjennom å være eksemplarisk i organisasjonens egne arbeidsmåter, fordi dette gir både legitimitet som utviklingsaktør i tillegg til å bygge intern kompetanse.

 • Viktigheten i tydelig mandat mtp tidsbruk og forventing

  I samarbeidet med KS har begge parter gått inn i arbeidet med stor nysgjerrighet og mange spørsmål. Denne åpne tilnærmingen har gjort det ekstra viktig med tydelig mandat mtp tidsbruk og forventing fra ledelse. For fremdriften av utviklingsarbeidet har dette vært helt sentralt, også for at samarbeidspartene skal eie arbeidet som likeverdige parter i samskapingen. 

 • Kulturskolen som samskapingsaktør

  Arbeidet med fremtidens kulturskole har tydeliggjort kulturskolens store potensial som samskapingsaktør i arbeidet med å skape gode liv og god oppvekst i lokalsamfunnet. I videre utviklingsarbeid må Norsk kulturskoleråd ha en bred tilnærming til kulturskoleutvikling, gjennom å gi helhet og sammenheng i det lokale utviklingsarbeidet enda sterkere fokus enn tidligere.