– I en tid hvor demokratiet er under press, er det viktig å styrke den grunnleggende demokratiske beredskapen i befolkningen, sier administrerende direktør, Lasse Hansen. Han signerte kontrakten med direktør i byrået TRY, Kjetil Try.

I det nye undervisningsopplegget om lokaldemokrati, skal elevene bygge opp demokratiet og spille rollene som folkevalgte og ansatte i administrasjonen. Hele læringsopplevelsen skal avsluttes med at elevene får en digital verktøykasse som viser hvordan de kan engasjere seg i egen kommune. 

Så virkelighetsnært som mulig 

For å gjøre læringsopplevelsen mest mulig engasjerende, relevant og troverdig vil deler av opplevelsen og sakskomplekset være basert på data hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og andre kilder for gitte kommunetyper. Gjenkjennbare elementer fra elevenes hjemkommune vil også dukke opp i spillet, eksempelvis det lokale fotballaget og topografisk visualisering av kommunen. Læringsopplegget skal kunne gjennomføres i et nytt besøkssenter i Kommunenes Hus og i ethvert klasserom, som en heldigital versjon styrt av lærer.

Flere undersøkelser viser at norske ungdommers kunnskap om demokrati på et overordnet nivå er relativt god. De har også kunnskap om positive sider ved styreformen, men demokratiet tas for gitt. Læringsspillet skal formidle demokratiet som styringsform på en måte som bidrar til at elevene ønsker å delta mer, samt at de kommer ut av opplevelsen med en styrket demokratisk beredskap. Stemme skal også formidle hvordan lokalpolitiske beslutninger påvirker livet og hverdagen til innbyggerne og formidle ulike måter innbyggerne kan delta i lokaldemokratiet på. Læringsspillet skal også fremme interessen for kommunesektoren som en interessant arbeidsplass og innovativ sektor.

I tråd med læreplan og framtidskompetanse

Opplæringskonseptet er i tråd med ny læreplan, med særlig vekt på de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring, samt kompetansemål i samfunnsfag, samfunnskunnskap og utdanningsvalg. Videre legger det pedagogiske opplegget til rette for at elevene jobber i tråd med framtidskompetansene i det nye læreplanverket, og ikke bare lærer om dem. Gjennom elevaktive læringsformer vil elevene få kompetanse som samsvarer med behov i framtidas arbeidsmarked i kommunesektoren.

Elevene undervises ikke, men gjennom et engasjerende rollespill skal elevene få kunnskapen forankret og forsterket gjennom aktiv deltakelse i læringsprosessen. Slik legges det til rette for eierskap til ny kunnskap som fester seg og blir omsatt til demokratiske ferdigheter og ny handlingskompetanse.