Tre søyler, syv moduler

Led skole rammeverket består av tre hovedsøyler som setter ramme for de syv fagmodulene. Disse modulene er ikke obligatoriske elementer i rammeverket, men det anbefales at man gjør seg kjent med temaene og vurderer å inkludere dem som en del av gjennomføringen av Led skole.   Led skole ikke er en erstatning for annen lederutvikling eller skolelederutdanninger. Kunnskap fra disse brukes som en del av kunnskapsgrunnlaget. De syv modulene er forslag til gode innganger basert på det vi vet om forskning på ledelse og situasjonen i norsk skole per i dag. Man må ikke binde seg til noen av disse temaene. Hvis noen velger en annen inngang vil vi gjerne høre om de.

Hva er et rammeverk?

Et rammeverk trekker opp hovedlinjene for et program, det vil si at det gir noen føringer og anbefalinger for planlegging og gjennomføring. Det gjør at programmet kan skreddersys til lokale behov og være et sektorspesifikt supplement til annen lederutvikling i kommunen/fylkeskommunen.

Minimumsføringene gir tilstrekkelige retningslinjer og informasjon for å sikre høy kvalitet, men samtidig nødvendig rom for å tilpasse lokale behov og forutsetninger. Et annet ord for rammeverk er "veikart".

 

Kort beskrivelse av rammeverket

1. Hvor er vi? Kunnskapsgrunnlag og kvalitet

For at skolelederne og kommunen/fylkeskommunen sammen skal  utvikle og utøve godt lederskap må de ha kunnskap om styrker og svakheter ved utøvelsen slik den er i dag. 

Det lokale kunnskapsgrunnlaget må også sees i sammenheng med nasjonal og internasjonal forskning på skole, ledelse og skoleledelse.

2. Hvor vil vi? Framtidsbilder

Framtidsbilder er et verktøy i arbeid med å identifisere og utvikle nye løsninger.

Å utvikle framtidsbilder innebærer en prosess for å avklare verdier og prioritering, identifisere trender og trusler og knytte dette til det eksisterende kunnskapsgrunnlaget. Prosessen hjelper til med å utvikle skoleledelse for framtida og å identifisere kjennetegn som møter både trender og trusler. Prosessen forutsetter et godt kunnskapsgrunnlag om hvordan utøvelse av ledelse fungerer på skolene i dag, en åpen og nysgjerrig holdning til hva som kan gjøres annerledes og til hvem som kan involveres i arbeidet.

3. Hvordan kommer vi dit vi vil? Utviklingsprosessen

Planlegging og implementering av Led skole

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget og framtidsbildene som er utviklet, er neste fase i programmet å jobbe med iverksettelse.

Det er nå «rundkjøringen» starter! For å komme fram til et godt resultat, bør aktivitetene utvikling, utprøving og evaluering gjentas flere ganger. 

Det er viktig å utarbeide en plan for denne fasen. Planen bør inneholde en konkretisering av hva som skal utvikles, hvem er målgruppen, hvilke aktiviteter skal gjennomføres når, hvem bidrar osv. Et årshjul er ett av flere verktøy som bidrar til å skape helhet og sammenheng. Det tydeliggjør handling og mulighetsrom gjennom sjekkpunkter, møteplasser og aktiviteter.

Kjernen i Led Skole

Led løfter frem ledergruppene som ressurser og utviklingsarenaer for godt lederskap. Verktøyer, temaer og problemstillinger vil like gjerne være relevant for skoler som ikke har formelle ledergrupper men som fyller dette gapet gjennom sine plangrupper. Gjennom kompetanseressurser i Led skole kan skoleledernes møteplasser utvikles ytterligere som gode arenaer  gjennom å utvikle trygge ledere og ledergrupper som støtter, utfordrer og utvikler hverandres lederferdigheter. 

Kjernekompetanser i Led Skole

  • Skoleeiers evne til å drive lederutvikling
  • Rektor og skolelederes evne til å utvikle eget lederteam
  • Skolelederes evne til å utvikle profesjonelle læringsfellesskap