I denne artikkelen presenterer stiftelsen og konsulentselskapet Rambøll hva de kan bidra med i samarbeid med kommuner som er med på Led Skole.

Rambøll har lang erfaring fra ulike prosjekter innen skole- og utdanning, og vi kan bistå skoleeiere og skoleledere med en rekke typer utviklingsarbeid i skolen. Vi har erfaring med og kan bistå skoleeiere og skoler i utviklingsarbeid knyttet til alle de tre hovedsøylene i LED-programmet:  «Hvor er vi?», «Hvor vil vi?» og «Hvordan?»:

 • «Hvor er vi?» Et viktig utgangspunkt for alt utviklingsarbeid, er en grundig analyse av nå-situasjonen. Dette er noe vi i Rambøll har lang erfaring med å gjennomføre, og/eller bistå virksomheter til å gjennomføre selv. Et eksempel er vår utvikling og drifting av analyseverktøyet «Hjernen&Hjertet», som har gitt oss bred erfaring med å hjelpe skoler, skoleledere og skoleeiere med skolebasert vurdering og gjennomføring av egne ståstedanalyser, samt bidratt til utviklingen av løsninger knyttet til utvikling av en mer kunnskapsbasert refleksjonskultur i skolen. 
 • «Hvor vil vi?» En beskrivelse av hvordan man ønsker at fremtiden ser ut, er et riktig neste skritt for et godt utviklingsarbeid. Flere av våre konsulenter har sertifisering i såkalt scenario- eller fremtidsmetodikk, som er et svært nyttig arbeidsmetode for å definere og få en felles forståelse av målsettinger og retning for arbeidet lokalt.
 • «Hvordan?» For å få til et godt utviklingsarbeid både på den enkelte skolen og på tvers i kommunen/fylkeskommunen er det en rekke faktorer som er viktig. Det bør bl.a. utvikles en tydelig og målbar tiltaks- og oppfølgingsplan, som er knyttet til ståstedsanalysen, lokale skoleresultater og målsettinger. Utvikling av denne typen planer og prosesser for hele utviklingsløpet, er noe Rambøll kan bistå både enkeltskoler og/eller skoleeiere med.

Utviklingen av en plan i seg selv er imidlertid ikke alltid nok for å faktisk oppnå målene man har satt seg. For å sikre dette er forankring og motivasjon blant de involverte avgjørende. Våre prosesskonsulenter, med lang erfaring fra skole- og utdanningssektoren, benytter ulike verktøy og arbeidsmåter for å sikre en felles forståelse og motivasjon for endrings- og utviklingsarbeid i virksomheten.

Metodisk fremgangsmåte Løsningene vi tilbyr vårer oppdragsgivere tar alltid utgangspunkt i og blir tilpasset hver enkelt oppdragsgivers situasjon og utfordringer («skreddersys»), som igjen betyr at metoder og fremgangsmåte for vårt arbeid varierer og er kontekstuelt. Vi har imidlertid god erfaring med metodetriangulering, hvor vi kombinerer ulike datainnsamlingsaktiviterer. Dette består i mange tilfeller av dokumentstudier der vi f.eks. ser på en kommune eller skoles egne interne utviklingsplaner og analyser, samt lokalt lovverk, reguleringsplaner m.m. Vår erfaring er at dette er et svært viktig utgangspunkt for mye av utviklingsarbeidet som skjer lokalt.

I tillegg gjennomfører vi gjerne brukerundersøkelser blant elever, foreldre, lærere, skoleledere og skoleeiere, hvor vi gjør bruk av vårt eget surveyverktøy SurveyXact for innhenting av kvantitative data og informasjon om brukerne. Dette suppleres gjerne med kvalitative intervju over telefon eller ansikt-til-ansikt, individuelt eller i grupper. I mange tilfeller benytter vi en semi-strukturert intervjuform der vi tar utgangspunkt i en på forhånd utviklet intervjuguide, men som samtidig tillater å tilpasse intervjuet til situasjonen underveis. Når det er snakk om forankring- og/eller implementeringsarbeid er ulike former for workshops ofte svært nyttig som metode.

Om Rambøll

Med rundt 600 medarbeidere er Rambøll et av de største konsulenthusene i Norden. Vi er en betrodd partner for privat sektor, og har en sterk posisjon i utviklingen av offentlig sektor.

Vi har skole og utdanning som et av våre hovedområder, og har gjennom flere år gjennomført oppdrag av ulik størrelse for oppdragsgivere som Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, KS, kommuner, fylkeskommuner og ulike utdanningsinstitusjoner (GS, VGO og UH). Våre erfarne konsulenter har gjennom dette solid, sammensatt kompetanse innen skole- og utviklingsarbeid. Vi har bl.a. kjernekompetanse knyttet til digitalisering av skolen, bruk av digitale læremidler, mellomlederrollen i skolen, ståstedanalyser, utvikling av kunnskapsbasert refleksjonskultur, prosess- og implementeringsarbeid m.m.

Vi har bl.a. kompetanse i å bistå med:

 • Evaluering og utvikling av skoleeierrollen
 • Evaluering og utvikling av lederrollen i skolen (rektor og mellomledere)
 • Utvikling av kunnskapsbasert refleksjonskultur i skolen
 • Implementering og forankring av lokal, regionale eller nasjonale tiltak
 • Prosessledelse (planlegging og gjennomføring av ulike type prosesser, herunder pedagogisk utviklingsarbeid, workshops, forankrings- og involveringsarbeid, møtegjennomføring, m.m.)
 • Skolebasert vurdering / Ståstedanalyse
 • Opplæring i grunnleggende data kyndighet («data literacy») og utforskningsmetodikk
 • Digitalisering av skolen og hensiktsmessigbruk av digitale læremidler
 • Kvalitetssikring og optimalisering av planarbeid hos skoleeier og skoleledere

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester og hvordan vi kan bistå deg som skoleeier/skoleleder med utviklingsarbeid, ta kontakt med

Erling Berrum (managerkonsulent): 92212288; erling.berrum@ramboll.com

Clas Lenz (managerkonsulent): 95918869; clas.lenz@ramboll.com