Mellomledere utgjør grensesnittet mellom styringssystemet på den ene siden og profesjonsutøvelse på den andre siden - de er nøkkelen!

Jan Merok Paulsen

Mellomlederen

Hvis ikke mellomlederen lykkes i sin jobb er det stor risiko for at skolen styres og ledes tilfeldig, med åpning i uintendert variasjon i undervisning, læringsprosesser og elevens læringsmiljø. Det er derfor en strategisk oppgave av rang å etablere systemer i skoleeiers regi for lokal lederutvikling. Led Skole kan bistå i slike prosesser.

Nasjonal Rektorutdanning og masterutdanninger i skoleledelse gir skoleledere et godt kunnskapsgrunnlag for å lede dagens og fremtidens skole. Nyere forskning peker imidlertid på særskilte og uløste kompetansebehov for mellomlederne i skolen.

Tilsvarende viser nyere studier at rektors ledergruppe er en potensielt viktig men underutviklet arena for skoleledelse. Led skole har følgelig som ambisjon å bidra til å tette dette kompetansegapet gjennom å tilby en ressursportal og kompetansebank på disse to områdene.

På den måten vil Led skole være et hensiktsmessig supplement til de nasjonale programmene i skoleledelse. Det er videre påvist i nyere forskning at møtearenaene hos skoleeierne i kommuner og fylkeskommuner representerer et viktig men ikke fult utnyttet potensial som arena for skoleledernes læring i ledelse. 

Led skole vil følgelig også bistå kommuner og fylkeskommuner i å utvikle egne arenaer for kompetanseutvikling i ledergrupper som møtes hos skoleeier. Dette skjer i første rekke gjennom å tilby en portal av relevant fagkunnskap og et nettverk av tilbydere som kan skreddersy praksisrettede moduler i samarbeid med arbeidsgivere.

Ledergruppen er alfa og omega

Led løfter dermed frem ledergruppene på to nivåer som ressurser og utviklingsarenaer for godt lederskap. Verktøyer, temaer og problemstillinger vil like gjerne være relevant for skoler som ikke har formelle ledergrupper men som fyller dette gapet gjennom sine plangrupper.  Gjennom kompetanseressurser i Led skole kan skoleledernes møteplasser utvikles ytterligere som gode arenaer  gjennom å utvikle trygge ledere og ledergrupper som støtter, utfordrer og utvikler hverandres lederferdigheter.

Led har som nevnt et særskilt fokus på å fremheve mellomlederne i skolen fordi forskning på deres rolle beskriver mellomlederne som underutnyttede ressurser. Det anbefales derfor at det tenkes nytt rundt hvilke roller mellomlederne skal fylle. Hva denne "nytenkingen" innebærer vil ikke være likt fra skole til skole, men rolleavklaringer og konkrete forventninger til skolens mellomledere vil gi dem tydeligere handlingsrom og større trygghet i jobben.

Led skole er følgelig strukturert om 5 fokusområder:

 1. Skoleeiers lederforum for rektorer og skoleledere
 2. Rektors ledergruppe i skoler
 3. Mellomledernes mestring og utvikling i lederrollen
 4. Hvordan lykkes som førstegangsleder i skolen
 5. Prosessledelse av skolens profesjonsutvikling

 

Hva tilbyr Led skole innenfor disse fire områdene?

 • Praksisrettede fagartikler på nettsider
 • Forskningsrapporter
 • Lab maler som kan anvendes som verktøy til selvvurdering lærende møter
 • Video presentasjoner
 • Link til bøker
 • Formidling av skreddersydde opplegg fra et utvalg av tilbydere

 

Jan Merok Paulsen, dr. oecon., arbeider som førsteamanuensis i skoleledelse ved OsloMet. Hans forskning omfatter ledelse fra skoleeiernivået, rektors ledelse og mellomledelse. Paulsen kvalitetssikret og bistått i utviklingen av Led Skole.